Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Změny v účetní závěrce po 1. 1. 2016

By 8. 12. 201515 května, 2021No Comments

Jak všichni víme, účetní závěrka se skládá z:

 • Rozvahy
 • Výkazu zisku a ztráty
 • Přílohy, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dále může účetní závěrka zahrnovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrka se sestavuje buď v plném nebo zkráceném (nikoliv zjednodušeném) rozsahu. Rozsah účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu pro jednotlivé skupiny účetních jednotek, stejně jako rozsah přílohy účetní závěrky, stanoví prováděcí předpis. Tím je v případě podnikatelů vyhláška č.500/2002 Sb. Stále platí, že povinně auditované účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.

Účetní závěrka musí obsahovat kromě dalších náležitostí také informaci o zápisu do obchodního rejstříku, která je uváděna na obchodních listinách a také případný dovětek, že je účetní jednotka v likvidaci.

Rozvahu v plném rozsahu sestavují:

 • Velké a střední účetní jednotky vždy
 • Malé a mikro účetní jednotky jen pokud podléhají povinnému auditu

Dle vyhlášky 500/2002 jsou definovány 3 druhy rozvahy, a to:

a. Rozvaha v plném rozsahu

b. Rozvaha ve zkráceném rozsahu (I.) – obsahuje položky podle přílohy č.1 označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek C.II.1 Dlouhodobé pohledávky a C.II.2 Krátkodobé pohledávky (může ji sestavovat malá účetní jednotka, která není povinně auditovaná)

c. Rozvaha ve zkráceném rozsahu (II.) – obsahuje položky přílohy č.1 označené písmeny (může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která není povinně auditovaná)

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují:

 • Obchodní společnosti
 • Ostatní účetní jednotky, pokud jsou velké a střední vždy; v případě malých a mikro účetních jednotek pouze tehdy, pokud podléhají povinnému auditu.

Kromě výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je definován výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Ten zahrnuje položky podle přílohy č.2 nebo č.3 vyhlášky označené římskými číslicemi nebo písmeny. Může ho sestavit malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní korporací a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Zajímavostí je, že malá a mikro účetní jednotka, která nepodléhá auditu, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, sestavuje Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ale tento výkaz nezveřejňuje ve Sbírce listin.

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jako součást účetní závěrky nesestavují:

 • Mikro a malé účetní závěrky
 • Vybrané účetní jednotky, pokud nesplní hodnoty v § 20 odst. 1 písm. c) body 1 a 2 (tj. netto aktiva 40 mil. Kč a čistý obrat 80 mil. Kč), a to k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející období
 • Banky, pojišťovny a penzijní společnosti

Příloha v účetní závěrce má zcela nové uspořádání, které odpovídá tomu, v jakém rozsahu je příloha sestavována. V souladu s tím jsou informace rozděleny dle jednotlivých paragrafů vyhlášky:

 • Velké účetní jednotky = §39 + §39b + §39c
 • Střední účetní jednotky = §39 + §39b
 • Malé a mikro účetní jednotky povinně auditované = §39 + §39a
 • Malé a mikro účetní jednotky povinně auditované = §39

Další novinky v příloze:

 • Neuvádí se informace o doměrcích splatné daně za minulá účetní období
 • Neuvádí se informace o pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti
 • Neuvádí se rozpis rezerv
 • Informaci o ceně auditorských služeb uvádí pouze velké účetní jednotky
 • Uvádí se, zda je účetní jednotka součástí skupiny pro konsolidovanou účetní závěrky
Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko