Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Změny v povinném auditu a zveřejňování účetní závěrky od 2016

By 14. 12. 201515 května, 2021No Comments

Povinný audit

Kritéria po povinný audit řádných a mimořádných účetních závěrek zůstávají stejná, §20 zákona o účetnictví uvádí následující kritéria:

a. Aktiva celkem 40 mil. Kč (nově je třeba však brát aktiva v netto nikoliv v brutto hodnotě)

b. Úhrn čistého obratu 80 mil. Kč

c. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50

Dle § 20 jsou povinně auditovanými jednotkami:

  • velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu
  • střední účetní jednotky
  • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy a překročily nebo dosáhly alespoň 1 ze 3 zákonných (výše uvedených) kritérií za aktuální účetní období a za období bezprostředně předcházející
  • ostatní malé účetní jednotky, pokud překročí nebo dosáhnou alespoň 2 ze 3 zákonných kritérií za aktuální účetní období a za období bezprostředně předcházející

Novinkou je povinnost auditu nově vzniklých účetních jednotek od první účetní závěrky, pokud je pravděpodobné, že se stanou středními nebo velkými účetními jednotkami. Pokud tedy taková účetní jednotka vznikne v roce 2016, bude povinně auditovaná již za rok 2016.

Novela zákona o auditorech, který byl novelizován společně se zákonem o účetnictví, přináší zásadní změnu v auditu výroční zprávy. Auditorské ověření výroční zprávy již nebude obsaženo v samostatné zprávě, ale dochází k návratu jedné zprávy auditora, která se bude vztahovat jak k účetní závěrce, tak i výroční zprávě. Takto bude nutné postupovat již u auditů započatých v roce 2015 a dokončených po 1.1.2016.

Změny ve zveřejňování údajů účetní závěrky

Zde je potřeba vzít v úvahu zákon 304/2013 o veřejných rejstřících, který se v §66 písm. c) přímo odvolává na úpravu zveřejňování ve Sbírce listin platnou v účetních předpisech. Sbírka listin však již není vázána pouze na obchodní rejstřík, ale na jakýkoliv veřejný rejstřík, tj. na rejstřík ústavů, spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností.

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo:

  • v roce 2014 uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016
  • v roce 2015 uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017

V účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

U povinně auditovaných účetních jednotek nedochází ke změně ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky, stále platí do 30 dnů od souběhu vydání auditorského výroku a schválení účetní závěrky valnou hromadou. Pro neauditované účetní jednotky je stanovena lhůta 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. Stejné podmínky pro zveřejnění platí i pro zprávu o platbách a konsolidovanou zprávu o platbách.

Malé a mikro účetní jednotky, které nejsou povinně auditované, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce. Jedná se o zjednodušení pro účetní jednotky podnikatelského i nepodnikatelského charakteru.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko