Rubriky
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Oznámení osvobozených příjmů

Povinnost oznámit osvobozený příjem je zakotvena v zákoně o daních z příjmů již od roku 2015. Poplatník daně z příjmů fyzických osob musí oznámit Finančnímu úřadu skutečnost, pokud v daném roce obdržel osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč. Připomínáme, že osvobozené příjmy se do přiznání neuvádějí a pouze z jejich titulu se přiznání nepodává. Pro toto oznámení se posuzuje vždy jen jednotlivý příjem, nikoliv součet několika příjmů za daný příslušný rok.

Okruh osvobozených příjmů pro fyzické osoby je vymezen v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Nejčastější případy osvobozených příjmů, u kterých může dojít k překročení uvedené hranice, jsou:

 • příjem z prodeje nemovitostí po splnění určité časové lhůty vlastnictví či bydliště
 • příjem z prodeje movitých věcí (s určitými výjimkami u vozidel, letadel a lodí)
 • plnění z pojištění majetku, odpovědnosti za škodu nebo z cestovního pojištění
 • cena z veřejné či reklamní soutěže
 • náhrada za uvolnění bytu, pokud je poplatník použije na jinou bytovou potřebu
 • příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci po splnění časového testu pěti let
 • příjmy z prodeje cenných papírů po splnění časového testu tří let
 • bezúplatný příjem z dědictví (u dědictví je třeba dát pozor při zjišťování hodnoty zděděného majetku; ten se často ponižuje o zděděné dluhy, ale pro oznámení osvobozených příjmů se vychází z částky před odečtením těchto dluhů)
 • bezúplatný příjem/dar od příbuzného v linii přímé a vedlejší, od osoby žijící po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.
 • výhry z hazardních her, loterií a tomboly (zde jen upozornění – od 1.1.2020 platí hranice pro osvobození od 1 mil. Kč, vyšší výhra se již bude nově danit; výhry do roku 2019 vyšší než 5 mil. Kč však oznamovací povinnosti nadále podléhají)

Existuje jedna výjimka, kdy není třeba plnit tuto oznamovací povinnost, a to v případě, kdy získaný příjem plyne z prodeje nemovitostí realizovaného dle kupní smlouvy, která se zapisuje do katastru nemovitostí. V tomto případě získá finanční úřad potřebné informace poměrně snadno automaticky právě z katastru, a proto není potřeba tyto příjmy finančnímu úřadu oznamovat. (Výjimka neoznamování se nevztahuje na případ darování nemovitosti, které je od daně osvobozené – například dar nemovitosti ze strany rodičů svým dětem).

Pro oznámení je možné využít nepovinný tiskopis uveřejněný na webu Finanční správy. Ten obsahuje body, které musí oznámení povinně obsahovat, a to:

 • výši příjmu
 • popis okolností nabytí příjmu
 • datum, kdy příjem vznikl

Oznámení za daný kalendářní rok je nutné podat ve stejném termínu, který je závazný pro podání přiznání k dani z příjmů. Za rok 2019 je tedy třeba oznámení učinit nejpozději do 1.dubna 2020.

Pokud nebude oznámení podáno, hrozí poplatníkovi sankce, které jsou odvozeny v procentuální výši z neoznámeného osvobozeného příjmu:

 • 0,1 % při pozdním podání oznámení, aniž by finanční úřad dosud k podání vyzval
 • 10 % při splnění v náhradní lhůtě poté, co finanční úřad vyzval k podání,
 • 15 % při nesplnění povinnosti ani v náhradní lhůtě.

Z důvodu relativně vysokých sankcí je vhodné si ohlídat, zda toto oznámení nemá být na FÚ podáno.