Skip to main content

Povinnost oznámit osvobozený příjem je zakotvena v zákoně o daních z příjmů již od roku 2015. Poplatník daně z příjmů fyzických osob musí oznámit Finančnímu úřadu skutečnost, pokud v daném roce obdržel osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč. Připomínáme, že osvobozené příjmy se do přiznání neuvádějí a pouze z jejich titulu se přiznání nepodává. Pro toto oznámení se posuzuje vždy jen jednotlivý příjem, nikoliv součet několika příjmů za daný příslušný rok.

Okruh osvobozených příjmů pro fyzické osoby je vymezen v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Nejčastější případy osvobozených příjmů, u kterých může dojít k překročení uvedené hranice, jsou:

 • příjem z prodeje nemovitostí po splnění určité časové lhůty vlastnictví či bydliště
 • příjem z prodeje movitých věcí (s určitými výjimkami u vozidel, letadel a lodí)
 • plnění z pojištění majetku, odpovědnosti za škodu nebo z cestovního pojištění
 • cena z veřejné či reklamní soutěže
 • náhrada za uvolnění bytu, pokud je poplatník použije na jinou bytovou potřebu
 • příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci po splnění časového testu pěti let
 • příjmy z prodeje cenných papírů po splnění časového testu tří let
 • bezúplatný příjem z dědictví (u dědictví je třeba dát pozor při zjišťování hodnoty zděděného majetku; ten se často ponižuje o zděděné dluhy, ale pro oznámení osvobozených příjmů se vychází z částky před odečtením těchto dluhů)
 • bezúplatný příjem/dar od příbuzného v linii přímé a vedlejší, od osoby žijící po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.
 • výhry z hazardních her, loterií a tomboly (zde jen upozornění – od 1.1.2020 platí hranice pro osvobození od 1 mil. Kč, vyšší výhra se již bude nově danit; výhry do roku 2019 vyšší než 5 mil. Kč však oznamovací povinnosti nadále podléhají)

Existuje jedna výjimka, kdy není třeba plnit tuto oznamovací povinnost, a to v případě, kdy získaný příjem plyne z prodeje nemovitostí realizovaného dle kupní smlouvy, která se zapisuje do katastru nemovitostí. V tomto případě získá finanční úřad potřebné informace poměrně snadno automaticky právě z katastru, a proto není potřeba tyto příjmy finančnímu úřadu oznamovat. (Výjimka neoznamování se nevztahuje na případ darování nemovitosti, které je od daně osvobozené – například dar nemovitosti ze strany rodičů svým dětem).

Pro oznámení je možné využít nepovinný tiskopis uveřejněný na webu Finanční správy. Ten obsahuje body, které musí oznámení povinně obsahovat, a to:

 • výši příjmu
 • popis okolností nabytí příjmu
 • datum, kdy příjem vznikl

Oznámení za daný kalendářní rok je nutné podat ve stejném termínu, který je závazný pro podání přiznání k dani z příjmů. Za rok 2019 je tedy třeba oznámení učinit nejpozději do 1.dubna 2020.

Pokud nebude oznámení podáno, hrozí poplatníkovi sankce, které jsou odvozeny v procentuální výši z neoznámeného osvobozeného příjmu:

 • 0,1 % při pozdním podání oznámení, aniž by finanční úřad dosud k podání vyzval
 • 10 % při splnění v náhradní lhůtě poté, co finanční úřad vyzval k podání,
 • 15 % při nesplnění povinnosti ani v náhradní lhůtě.

Z důvodu relativně vysokých sankcí je vhodné si ohlídat, zda toto oznámení nemá být na FÚ podáno.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko