Skip to main content

V Poslanecké sněmovně byla schválena novela daňového řádu, která by měla přinést rozsáhlou modernizaci a elektronizaci daní. Jejím hlavním cílem je zjednodušit administrativu v komunikaci se správcem daně a podpora ve využívání elektronických prostředků.

Pojďme si blíže přiblížit, jaké body jsou obsahem této novely:

1) Online finanční úřad a podpora elektronizace

Online finanční úřad by měl být zaveden v podobě portálu Moje daně a měl by rozšiřovat nyní málo využívané daňové informační schránky (DIS). Systém bude podobný internetovému bankovnictví, kde uživatelé budou mít jednodušší a lepší přehled o svých daňových povinnostech. Jednoznačně budou podporováni a zvýhodňováni všichni, kteří podají daňové přiznání elektronicky; jim bude např. prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů o 1 měsíc. Pokud bude například podána žádost o vratku elektronicky, získá poplatník výhodu v dřívějším vrácení přeplatku na dani.

2) Daňové kontroly na dálku

Nově bude v případě daňové kontroly povolena dálková forma komunikace, což by mělo přinést větší flexibilitu dle preferencí daňového subjektu a okolností konkrétního případu. Díky tomu by se měly zkrátit jednotlivé fáze daňové kontroly.

3) Záloha na daňový odpočet

Zásadní změnou ve prospěch poplatníků bude zavedení zálohy na daňový odpočet. Ta umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH v případě jejich prověřování. Díky zavedení zálohy bude moci být poplatníkovi vrácena nesporná část odpočtu. Doposud i přes rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že nesporná část odpočtu nemůže být zadržována, neexistoval na straně finančního úřadu nástroj, kterým by mohla být jen část odpočtu vrácena (Finanční úřad nemůže vystavit částečný platební výměr). Oproti současnému stavu je však v novele plánováno i prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 45 dnů (nyní je to 30 dní).

4) Změny v sankcích

V návrhu novely je komplexní revize úroků, zejména snížení úroků z prodlení se zaplacením daně. Tzv. reparační úrok se snižuje na úroveň podle občanského zákoníku. Ze současných 16 % (tj. 14% + repo sazba) bude úrok z prodlení snížen o šest procentních bodů na 10 %. Analogicky dojde ke snížení úroku i z posečkané částky, a to na jednu polovinu. V situacích, kdy je naopak úrok vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, dojde ke zvýšení ze stávajících 4 % (tj. 2 + repo sazba) o jeden procentní bod na 5 %.

Negativní změnou pro daňové poplatníky je zrušení toleranční lhůty pro podání daňového přiznání (možnost podat daňové přiznání či zaplatit daňovou povinnost s určitým zpožděním). Pokud je nyní daňové přiznání podáno později (toleruje se 5 pracovních dní) nebo je opožděně zaplacena daň (tolerují se 4 pracovní dny), daňový subjekt neplatí žádnou sankci. Důvodem zrušení je, že se jedná o nesystémovou výjimku, které by měly být eliminovány.

Také by mělo dojít k navýšení minimálního limitu pro vznik úroku z prodlení, a to z 200 Kč na 1 000 Kč., rovněž byl navýšen limit pro vznik pokuty z 200 Kč na 1 000 Kč.

5) Úprava údajů požadovaných ve formulářích

Dále předloha přímo v zákoně stanovuje obecný okruh údajů, které bude možné požadovat ve formulářovém podání. Konkrétně se jedná o registrační formuláře a daňová tvrzení. Podrobnosti údajů, náležitosti a jejich uspořádání bude nově upraveno vyhláškou Ministerstva financí. Jde o reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17, podle něhož musí být okruh údajů požadovaných ve formulářích stanoven explicitně zákonem.

Účinnost této novely daňového řádu bude závislé na průběhu legislativního procesu a je navržena k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce, který bude následovat po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko