Skip to main content

Celým světem nyní otřásá koronavirová infekce COVID 19, kvůli které mnoho firem a podnikatelů muselo přerušit svou činnost; ze dne na den přišli o své příjmy. V souladu s dalšími opatřeními se vláda snaží zmírnit dopady aktuálního stavu, a tak došlo ke schválení prvního a druhého liberačního balíčku. Pojďme se podívat na nejvýznamnější opatření z nich:

1) daňoví poplatníci nemusí dodržet pro podání daňové přiznání k dani z příjmů jak právnických tak fyzických osob a vyúčtování srážkové daně za období roku 2019 termín 1. dubna 2020. To platí i pro úhradu daně. Bude dostačující podat a daň uhradit je nejpozději do 1. července 2020 (není třeba podávat k tomuto posunu žádost). Plošně se promíjí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a úrok prodlení až do 1.7.2020.

2) při pozdním podání kontrolního hlášení:

  • budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1 000 Kč vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020
  • některé z dalších pokut za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období budou promíjeny na individuální žádost plátce z důvodů souvisejících s koronavirem

3) při pozdním podání daňového přiznání k DPH:

  • plošně se všem subjektům promíjí pokuta za opožděně podané přiznání

4) plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

5) budou plošně prominuty zálohy na daň z příjmů jak právnických tak fyzických osob splatné v červnu

6) Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tutodaň – pokud bude v období od 31. března 2020 do 31. července 2020 podáno daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a současně bude daň nebo záloha na tuto daň budou uhrazena nejpozději do 31. srpna 2020, budou prominuty všechny sankce související s tímto prodlením

7) s účinností k datu 27.března, kdy vyšla ve Sbírce novela k zákonu o elektronické evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, se pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců – tj. po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována

8) je připravována novela zákona o daních z příjmů, dle které bude možné uplatnit daňovou ztrátu zpětně v předchozích 2 letech. Konkrétně – pokud dojde k vyměření ztráty za zdaňovací období započaté v roce 2020, bude možné tuto ztrátu odečíst od základu daně za zdaňovací období roku 2018 a 2019. Toto zpětné uplatnění bude umožněno na základě dodatečného daňového přiznání za roky 2019 a 2018 a vzniklý přeplatek na dani bude následně vrácen na základě žádosti o vratku.

9) Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

10) všem osobám samostatně výdělečně činným budou odpuštěny platby povinného důchodového pojištění, tj. od března do srpna 2020 nemusí platit zálohy na toto pojistné. Pokud podají přehled o příjmech a výdajích do 3. 8. 2020 a do tohoto data také uhradí doplatek pojistného, bude jim prominuto penále. Při odvádění vyšší zálohy, než je minimální výše, bude OSVČ prominuto od března do srpna 2020 toto minimum. Při ročním vyúčtování za rok 2020 bude muset rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného zpětně doplatit.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko