Skip to main content

Kontrolní hlášení je dokument, který doplňuje a podrobněji rozebírá některé údaje uvedené v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty. Toto hlášení je specifické tím, že jsou u něho trestána sebemenší zpoždění, opomenutí nebo nepřesnosti, postihováno je dokonce i pouhé nepotvrzení bezchybnosti původně podaného kontrolního hlášení. Pojďme se dnes na tyto sankce podívat blíže.

Sankce související s kontrolním hlášení můžeme rozdělit na dvě skupiny:

a) pokuty, které je správce daně povinen uložit za pevně daných podmínek v pevné výši, a to 1 000 Kč, 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč

b) na pokuty s horním limitem 50 000 Kč a 500 000 Kč, jejichž uložení a výši má v rámci diskrečního oprávnění zvážit sám správce daně

Sankce v pevné výši jsou následující:

 • Pokuta 1 000 Kč, kterou je správce daně povinen uložit při pozdním podání kontrolního hlášení a není rozhodující, k jak velkému zpoždění došlo. Na rozdíl od přiznání k DPH, kde je při podání tolerováno zpoždění do 5 pracovních dní, u kontrolního hlášení žádná tolerance není dána. Tato sankce nebude vyměřena, pokud se poplatník v rámci jednoho kalendářního roku zpozdí s podáním kontrolního hlášení pouze jednou.
 • Pokuta 10 000 Kč, kterou je správce daně povinen uložit v případě, kdy dojde k podání kontrolního hlášení až na základě výzvy ze strany správce daně, a to v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů. Jedná se o situaci, kdy poplatník kontrolní hlášení v zákonné lhůtě vůbec nepodal, anebo podal, ale toto podání nebylo z důvodu chyb uznáno jako platné a stihne ho podat do 5 pracovních dní od přijetí výzvy.
 • Pokuta 50 000 Kč, kterou je správce daně povinen uložit v případě, kdy proběhne podání kontrolního hlášení až na základě výzvy ze strany správce daně, a k podání dojde až po uplynutí náhradní lhůty 5 pracovních dnů. Odpovídá situaci v předchozím bodě, kdy však poplatník z nějakého důvodu reagoval na výzvu až po uplynutí náhradní 5 denní lhůty. Stejný postih se bude týkat i plátce, který správně kontrolní hlášení nepodal, ale nestihl v této krátké lhůtě uvedené ve výzvě podat negativní kontrolní hlášení.
 • Pokuta 30 000 Kč, kterou je správce daně povinen uložit v případě pozdní reakce na výzvu ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v původním kontrolním hlášení. Jedná se o situaci, kdy je kontrolní hlášení podáno včas, avšak systém finanční správy našel nesrovnalosti ve vykazovaných údajích (např. DIČ odběratele/dodavatele, číslo dokladu, částka či datum plnění apod.), a vyhodnotil chybu. Zde jsou možné dvě situace – buď sám poplatník uvedl omylem špatné údaje (pak musí v 5 denní lhůtě zaslat následné kontrolní hlášení s opravenými údaji) nebo došlo k chybě u jeho obchodního partnera (zde je nutné ve lhůtě 5 pracovních dnů zaslat správci daně reakci na výzvu v podobě potvrzení správnost původních údajů). Pokud je výzva bez reakce, je vyměřena tato pokuta 30 000 Kč.

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-29, který umožňuje sankce u výše uvedených pokut (kromě pokuty 1 000 Kč) plně nebo částečně prominout. Jedná se o následující případy:

 • jedno pochybení během jednoho kalendářního roku u jedné libovolné sankce
 • zpoždění s podáním či reakcí v případě doložitelné, nezaviněné živelné pohromy
 • zpoždění s podáním či reakcí v případě akutního, neplánovaného, krátkodobého a doložitelného nepříznivého zdravotního stavu
 • zpoždění maximálně 5 pracovních dnů s reakcí na výzvu správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů v případě, kdy poplatník pouze potvrzuje správnost původního podání
 • zpoždění maximálně 5 pracovních dnů s reakcí na výzvu správce daně k podání kontrolního hlášení v případě, kdy poplatníkovi povinnost podat kontrolní hlášení ze zákona nevznikla

Žádost o prominutí sankce je možné podat do 3 měsíců od doručení platebního výměru a vždy je s ní spojena úhrada poplatku ve výši 1000 Kč. Žádosti o prominutí pokuty nemůže být vyhověno v případě, pokud poplatník v minulosti například nevedl správně účetnictví, byl mu vydán zajišťovací příkaz nebo alespoň 2x podal v období předcházejících 12 měsíců jakékoliv daňové tvrzení až na výzvu správce daně apod.

Tyto překážky vyhovění žádosti o prominutí pokuty se zkoumají u všech právnických osob, ve kterých byla fyzická osoba v uplynulých 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu. Pokud žádost podá právnická osoba, bude se zkoumat splnění podmínek pro uznání žádosti nejen u žadatele-právnické osoby, ale i u všech statutárních orgánů či jejich členů.

Druhá skupina sankcí (s horním limitem):

 • Pokuta až do výše 50 000 Kč – tu správce daně uloží plátci, který na základě výzvy k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Tuto pokutu nelze dle pokynu GFŘ D-29 prominout.
 • Pokuta až do výše 500 000 Kč – tu správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty. Tuto sankci také není možné prominout dle pokynu GFŘ-D-29.

Na rozdíl od relativně nižších, tzv. pevných pokut, kde jsou podmínky uložení jasně definovány zákonem a následně i podrobným metodickým pokynem, není termín „závažně ztěžuje nebo maří správu daně“ jako nutné podmínky pro uložení takto vysoké pokuty nikde jakkoliv definován.

Nově lze tuto sankci použít i bez předchozího uložení jiných pokut týkajících se kontrolního hlášení. Důvodem jejího „zavedení“ bylo to, že mnozí plátci podávali kontrolní hlášení včas, ale vyplňovali neúplné či odhadované údaje. Pokud tito plátci reagovali na výzvu správce daně včas a údaje doplnili, nebylo jim možno uložit některou z tzv. pevných pokut, což bylo podmínkou k možnosti uložení pokuty za závažné ztěžování správy daní.

Z výše uvedeného je zřejmé, že systém pokut je dosti přísný a pokud se chce poplatník sankcím vyhnout, je třeba být velmi ostražitý i v době nemoci či dovolené a nezapomínat na 5 denní reakci na případné výzvy. Z vlastní praxe vím, že výzvy ze strany Finančního úřadu k doplnění údajů do kontrolního hlášení, přicházejí nejčastěji kolem. 10.tého následujícího měsíce po termínu podání (například nyní kolem 10. února 2020 přicházejí výzvy ke zdaňovacímu období prosinec 2019, za které se kontrolní hlášení podávalo do 25.ledna 2020). Je třeba tedy zejména v tomto období být pozorný k dokumentům, které přicházejí do datové schránky.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko