Skip to main content

Blíží se 31. leden, což je termín pro podání přiznání k silniční dani a současně pro zaplacení daně dle tohoto přiznání. Podle zákona musí platit silniční daň ty firmy a podnikatelé, kteří používají vozidla ke své výdělečné činnosti; přitom není podstatné, zda mají vozidlo v obchodním majetku nebo v osobním, nebo jestli ho mají pouze v pronájmu.

Silniční daň se hradí pouze za ty měsíce, ve kterých bylo příslušné vozidlo pro výdělečnou činnost použito.

Dani silniční podléhají vozidla, která splňují současně následující podmínky:

 • jsou registrovaná v České republice,
 • jsou provozovaná v České republice
 • jsou používaná

Poplatníkem silniční daně je ve většině případů provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Je jím ale také zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za služební cesty, na kterých zaměstnanec využil své vlastní vozidlo. I v tomto případě je zaměstnavatel povinen zaplatit silniční daň a odvádí ji pouze za dny, kdy bylo auto pro zaměstnavatele využito. Pro výpočet silniční daně za vlastní vůz zaměstnance existují dvě možnosti:

 1. za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány
 2. nebo 25 Kč za každý den pracovní cesty (§ 6 odst. 4 zákona o dani silniční)

První způsob se vyplatí v případech, kdy je vozidlo využíváno více dní v daném měsíci, při méně častém, nahodilém využití (například jen několik dní v měsíci) je vhodnější druhý způsob.

Předmětem silniční daně nejsou:

 • speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,
 • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla dle zvláštního právního předpisuvozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka

V průběhu roku je třeba hradit zálohy na silniční daň. Ty se hradí čtyřikrát ročně během doby, kdy jsou vozidla využívána pro výdělečnou činnost. Úhrady je třeba realizovat následovně:

 • do 15. dubna (dle využití v období 1. čtvrtletí)
 • do 15. července (dle využití v období 2. čtvrtletí)
 • do 15. října (dle využití v období 3. čtvrtletí) )
 • do 15. prosince (dle využití v měsících říjen a listopad)

Doplatek daně je třeba realizovat současně s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy je možné také uhradit na celý rok dopředu, což využívají zejména ti poplatníci, kteří nemají časté změny ve využití vozidel v průběhu roku a tuto platbu na celý rok realizují v termínu splatnosti 1. zálohy – k 15.dubnu.

Roční sazby silniční daně jsou uvedeny v § 6 zákona o silniční dani – u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu. Sazbu daně je v souladu s tímto § 6 zákona snížit následovně:

 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců

Sazba se naopak zvyšuje u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo zahraničí do 31. 12. 1989, a to o 25%.

Od silniční daně jsou podle § 3 zákona o silniční dani osvobozeny vozy do 12 tun, jezdící na alternativní pohon (například elektrický, hybridní, na plyn LPG nebo CNG apod.). Daňové přiznání je však třeba vyplnit a podat i v případě osvobození.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko