Skip to main content

K 1.lednu 2020 (jako je tomu každoročně) došlo ke změně výše stravného, sazeb pro základní náhradu za používání silničních motorových vozidel a také průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a to na základě vyhlášky 358/2019.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 zákoníku práce (pro podnikatelskou sféru) a dále v § 176 odst. 1 (pro státní správu). Pro zaměstnavatele ze státní a veřejné správy je výše stravného určena minimální a maximální hranicí, v nichž může být vyplaceno a konkrétní přesná výše je stanovena interním předpisem. Pro zaměstnavatele ze soukromého sektoru je závazná pouze spodní hranice (= minimální výše) stravného za každý kalendářní den, která musí být zaměstnanci poskytnuta. Ze strany zaměstnavatele může poskytnuto i vyšší stravné, avšak stravné vyplacené nad rámec zákonných náhrad bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Stravné pro rok 2020

Konkrétní výše stravného pro rok 2020 je následující:

  • 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Je potřeba doplnit informaci, že pokud bylo zaměstnanci v podnikatelské sféře poskytnuto během pracovní cesty jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, dochází ke krácení poskytnutého stravného (dle § 163 odst. 2 zákoníku práce). Zaměstnanci pak náleží stravné, které se snižuje za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Přesná výše krácení by měla být upravena ve vnitropodnikové směrnici příslušného zaměstnavatele.

Horní hranice prvního pásma tuzemského stravného (částka 103 Kč) je určující pro daňové optimální hodnotu stravenky, která činí 131 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2020 (využívá se v případě, kdy zaměstnanec použije soukromé vozidlo pro služební účely):

a) u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč (oproti roku 2019 se nemění)

b) u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,20 Kč (nárůst o 0,10 Kč oproti roku 2019)

c) u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy minimálně 8,40 Kč

Náhrada za pohonné hmoty

Náhradu za spotřebované pohonné hmoty určí zaměstnavatel jako násobek ceny za pohonné hmoty a jejich spotřebovaného množství. Cenu pohonných hmot prokazuje zaměstnanec v souladu s § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. V případě, kdy má zaměstnanec více dokladů o nákupu s různou cenou, vypočítá se cena pohonných hmot aritmetickým průměrem z nich. Pokud zaměstnanec není schopen doložit cenu pohonných hmot, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu, která je také uvedena ve vyhlášce.

Průměrné ceny pohonných hmot jsou pro rok 2020 následující:

  • u benzinu automobilového 95 oktanů 32 Kč za 1l
  • u benzinu automobilového 98 oktanů 36 Kč za 1l
  • u motorové nafty 31,80 Kč za 1l
  • elektřiny (pro elektromobily) – 4,80 Kč za 1 kWh

Výši spotřeby pohonných hmot silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, který musí zaměstnanec k použitému soukromému vozu doložit. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si mohou stejným způsobem uplatnit výdaje na pracovní cesty i osoby samostatně výdělečně činné.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko