Skip to main content

S každým novým rokem tradičně dochází ke změně výše záloh, které platí osoby samostatně výdělečně činné. Od roku 2019 však bude platit novela, která mj. přináší i nové termíny pro platbu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změny ve zdravotním pojištění

Ve zdravotním pojištění dochází od nového roku pouze ke změně výše minimálních záloh, které se odvíjejí od průměrné mzdy. Při jejím stanovení se vychází ze všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2017 a koeficientu nárůstu za první pololetí roku 2018, který je předpokládanou průměrnou mzdou na rok 2019. Všeobecný vyměřovací základ činí 30 156 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení byl stanoven na 1,0843. Tomu odpovídá průměrná mzda ve výši 32 699 Kč.

Minimální zálohy pro příští rok budou činit 2 208 Kč (= (32 699/2)*0,135). Letos OSVČ platí minimálně zálohu ve výši 2 024 Kč, tím tedy dojde ke zvýšení o 184 Kč měsíčně, což se dotkne více než poloviny drobných podnikatelů, které zálohy v minimální výši platí.

Lhůta pro úhradu zálohy zůstává stejná jako v letošním roce, tj. do 8. dne následujícího měsíce. Zálohu v nové výši 2 208 Kč je třeba zaplatit poprvé za leden, což znamená nejpozději do 8. února 2019. Zálohy stanovené dle přehledu příjmů a výdajů za předchozí rok se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být přehled podán.

Změny v sociálním pojištění

Stejně jako u zdravotního pojištění, i v sociálním pojištění se mění částka měsíčních záloh. Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající svou činnosti jako hlavní bude v roce 2019 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2 388 Kč, což znamená, že se oproti roku 2018 zvyšují o 199 Kč. Osoba vykonávající výdělečnou činnost jako vedlejší, bude platit měsíčně 955 Kč (zde se jedná o zvýšení o 79 Kč). Rozhodná částka pro výdělečnou činnost vedlejší je pro rok 2019 stanovena na 78 478 Kč (pro rok 2018 činí 71 950 Kč).

Pojistné v nové výši se bude poprvé hradit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl, nebo měl být odevzdán přehled o příjmech a výdajích, což neplatí v situaci, kdy nově vypočtená výše záloh bude nižší než v předchozím období. V takovém případě se nižší záloha zaplatí již v měsíci podání přehledu.

Minimální pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění se od roku 2019 také zvyšuje. V současné době činí 115 Kč, od roku 2019 bude třeba platit alespoň 138 Kč. Vychází se totiž z minimálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, který se zvyšuje ze současných 5 000 Kč na 6 000 Kč. Zde je na rozdíl od důchodového pojištění potřeba provést změnu již na přelomu roku – platba nemocenského pojištění v nové výši musí proběhnout do konce měsíce ledna.

Nové termíny splatnosti

Od roku 2019 se kromě výše mění i splatnost pojistného na nemocenské a důchodové pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se však zálohy budou platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. To znamená, že zálohy bude možné platit až do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, kdy rozhodujícím bude den připsání na účet okresní správy sociálního zabezpečení.

V souvislosti s touto změnou by tedy bylo nutné platit v lednu pojistné dvakrát: zpětně za prosinec 2018 a současně za leden 2019, které je nově splatné do 31.1. Tuto situaci řeší přechodné ustanovení následovně:

  • u důchodového pojištění: Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně, čímž se podnikatel vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec lze zaplatit v období od 21. do 31. prosince 2018.
  • V případě nemocenského pojištění žádná úleva stanovena nebyla. Aby nemocenské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit pojistné minimálně ve výši 115 Kč od 1. do 21. ledna 2019. Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč.
Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko