Skip to main content

Intrastat je statistický výkaz, který sleduje pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie, tj. mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU. Tento výkaz se odevzdává elektronicky, a to na příslušný celní úřad.

Povinnost zpracovávat Intrastat

Povinnost zpracovávat Intrastat vzniká osobě registrované nebo identifikované k DPH, která je zde nazývána zpravodajskou jednotkou. Vykazovat data pro Intrastat musí subjekty v případě, kdy odeslaly zboží do jiného členského státu EU nebo naopak zboží z jiného členského státu EU přijaly, a to v případě dosažení hodnoty prahu/limitu určeného pro vykazování údajů.

Práh je tedy možné definovat jako hodnotu odeslaného nebo přijatého zboží, do jehož dosažení zpravodajská jednotka údaje nevykazuje, a je stanoven na částce 8 mil. Kč pro odeslané zboží a stejná částka 8 mil. Kč je určena i pro přijaté zboží. Práh/limit se počítá vždy od 1. ledna nebo ode dne přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno v průběhu kalendářního roku.

Povinnost vykazování Intrastatu vzniká již za měsíc, v němž došlo při odeslání nebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování, přičemž povinnost vykazovat může vzniknout samostatně pro odeslané zboží, nebo pro přijaté zboží. Pokud zpravodajské jednotce vznikla povinnost vykazovat údaje do Intrastatu v průběhu kalendářního roku, trvá tato povinnost až do jeho konce a ještě celý další následující kalendářní rok.

Období, za které se údaje vykazují, se nazývá tzv. referenčním obdobím a je to kalendářní měsíc

  • ve kterém došlo k odeslání zboží z ČR do jiného členského státu EU
  • ve kterém došlo k přijetí zboží do ČR z jiného členského státu EU
  • ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění související se zbožím Společenství, v rámci něhož vznikne daňová povinnost ohledně pořizování a dodávání zboží v rámci Společenství.

Termín podání Intrastat

Výkaz je třeba podat do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období. Pokud se jedná o jednorázové hlášení, musí být podáno na příslušný celní úřad již 10. pracovní den po referenčním období. Podání probíhá pouze elektronickou cestou a zpravodajské jednotky k tomu mohou využít elektronickou aplikaci InstatDat nebo webovou aplikaci Instatonline.

Pokud nastane situace, že zpravodajská jednotka již má povinnost podávat Intrastat, ale v konkrétním měsíci žádnou operaci pro vykázání v Intrastatu nemá, podává tzv. negativní hlášení, a to zvlášť pro odeslané a zvlášť pro přijaté zboží.

Může nastat situace, že jednotka přijme nebo odešle zboží v hodnotě dosahující prahu pro vykazování pouze jednorázově (příležitostně) a dále již nepředpokládá, že bude mít do konce kalendářního roku další přijetí nebo odeslání zboží. Pak může podat Intrastat jako tzv. „jednorázový“ a v následujících měsících již negativní hlášení není třeba podávat. Tento jednorázový výkaz je možné podat i v papírové formě, pokud nebude mít více než 15 řádků.

Zboží, které je v Intrastatu vykazováno, má status Unie a pohybuje se mezi členskými státy (s výjimkou zboží od vykazování osvobozeného).

Zbožím se statusem Unie je zboží:

  • úplně získané nebo vyrobené na území Unie,
  • zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné celním orgánem kteréhokoliv z členských států EU do volného oběhu,
  • zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného v předchozích dvou bodech.

Do Intrastatu se tak vykazuje zboží, které nepodléhá celnímu dohledu.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko