Skip to main content

V posledních dnech je velkým tématem zaokrouhlování daně, které je jednou z mnoha novinek novely zákona o DPH. Tato novela vešla v účinnost dne 1.4.2019 a změna v zaokrouhlování měla dle přechodného ustanovení odkladný účinek nejzazšího zavedení do 6 měsíců od platnosti zákona (tj. do 1.10.2019). Během těchto 6 měsíců bylo možné postupovat dle staré úpravy. Větší diskusi k tomuto tématu způsobilo vyjádření Finanční správy, které vydala dne 14.10.2019. Pojďme se na celou oblast podívat blíže.

Podle zákonné úpravy platné do 31.3.2019 bylo možné daň vypočtenou ze základu daně zaokrouhlit na celé koruny nahoru (např. daň ve výši 31,50 Kč vypočtenou sazbou 21 % ze základu daně 150 Kč šlo zaokrouhlit na 32 Kč). Protože původní zákonná úprava umožňovala více způsobů výpočtu daně a bylo možné využít uvedené možnosti zaokrouhlit i jen samotnou částku daně, je zřejmé, že to vedlo k rozdílným výsledkům vypočtené částky daně. Všechny výsledky však byly správné, odpovídaly zákonné úpravě. Podle současné platné úpravy již částku daně zaokrouhlovat na celé koruny nelze, čímž se případné rozdíly ve výši daně vůči základu daně minimalizují.

Důvodem rozdílného výsledku výpočtu daně byl způsob výpočtu daně realizovaný tzv. metodou shora, neboli z částky včetně daně, kdy se využívaly příslušné koeficienty zaokrouhlené na čtyři desetinná místa. Např. pro základní sazbu daně 21 % činil koeficient 0,1736. Uveďme si příklad – z celkové ceny daně 121 000 Kč je daň vypočtená koeficientem ve výši 21 005,60 Kč a základ daně je 99 994,60 Kč. Oproti tomu daň vypočtená ze základu daně 100 000 Kč by činila přesně 21 000 Kč. Při této částce vzniká rozdíl na dani ve výši téměř 6 Kč. Pokud „takovýchto“ plnění realizoval v daném zdaňovacím období plátce více, je zřejmé, , že jejich sečtením za celé zdaňovací např. měsíc se výsledná daň vypočtená z celkového měsíčního základu daně bude více a více odlišovat.

Současná platná úprava výpočet daně sjednocuje a bez ohledu na to, zda se vypočte z celkové částky včetně daně (metodou shora) nebo ze základu daně (metodou „zdola“), dojdeme ke shodnému výsledku. Výpočet pro 21% sazbu vypadá následovně:

  • daň se vypočte jako 121 000 – 121 000/1,21 = 21 000 Kč
  • základ daně se vypočte jako 121 000 – 21.000 = 100 000 Kč

Výsledek je stejný, jako kdyby se daň počítala jako 21 % ze základu daně 100 000 Kč.

Zaokrouhlování celkové úhrady

Změna stanovení základu daně podle § 36 a výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH od 1.4.2019 vyvolala v praxi diskuzi, jaký dopad bude mít zaokrouhlení celkové částky k úhradě. Přitom jedinou změnou novely v této oblasti byla změna týkající se úhrad v hotovosti; pro bezhotovostní úhrady nedošlo v této právní úpravě k žádné změně. Diskuzi rozpoutalo vyjádření Finanční správy, které je poněkud v rozporu s ustanoveními zákona.

Podstatné je, že zaokrouhlování celkové částky k úhradě nemění nic na výše uvedeném; bez ohledu na to, zda toto zaokrouhlení plátce promítne do základu daně a částky daně, platí, že daň musí vždy odpovídat základu daně, maximálně bude výše daně o nějaký ten haléř vyšší či nižší.

V zákoně bohužel nebylo myšleno na to, že v praxi se zaokrouhlují nejen hotovostní platby, ale také částky při bezhotovostním styku. Nebylo tak definováno nějaké pravidlo, které by zaokrouhlení celkové částky vyjímalo ze základu daně. Jediný správný závěr je tedy ten, že při bezhotovostních platbách má být zaokrouhlení celkové částky součástí základu daně a výše daně (což bylo správně i podle staré úpravy platné do 31.3.2019).

Podle obecného pravidla o stanovení základu daně v § 36 odst. 1 zákona o DPH tvoří základ daně vše, co plátce jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno. Pro hotovostní úhrady dle zákona od 1.4.2019 platí, že zaokrouhlení se ze základu daně vyjímá, čímž se potvrzuje, že zaokrouhlení běžně tvoří a tvořilo součást úplaty za zdanitelné plnění (platí pro všechna plnění mimo hotovostní úplaty). V návaznosti na zákonnou úpravu zodpovědní plátci realizovali v 6ti měsíční lhůtě (nejpozději do 1.10.2019) změny v nastavení svých softwarů, aby i zaokrouhlení celkové částky vstupovalo do základu daně a částky daně. Jak jsme již uvedli výše, dne 14.10 (tedy již několik dní po závazném termínu) vydala Finanční správa vyjádření, kde uvádí, že zaokrouhlení celkové částky k úhradě má zůstat mimo základ daně i u bezhotovostních úhrad. Na jednu stranu lze chápat, že se finanční správa snaží vyjít vstříc plátcům a tímto vyjádřením tedy dává možnost, že chybovat nebudou ani ti, kteří se nepřizpůsobili úpravě (kdy díky vypíchnutí hotovostních plateb v novele se potvrdil postup v případě ostatních tedy bezhotovostních plnění). Avšak dle mého názoru, pokud již zákonodárci zapomněli řešit uvedené přímo v zákoně, mělo být toto vyjádření vydáno mnohem dříve, ne až po „termínu“, kdy už mají skoro všichni „upraveno“. Plátcům by to ušetřilo čas a energii vynaloženou na realizované úpravy a nám účetním vysvětlování, že jsme je nutili úpravy v souladu se zákonem provést.

Co říct závěrem? Správným postupem je zaokrouhlení promítnout do základu daně a částky daně, avšak pokud tak plátce neučiní, může se odvolat na uvedené vyjádření Finanční správy. Zjednodušeně řečeno, lze použít oba způsoby – zaokrouhlení celkové částky zahrnout i nezahrnout do základu daně.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko