Skip to main content

V Poslanecké sněmovně se již během léta začaly projednávat daňové změny, které by měly platit od. 1.ledna 2020. Daňový balíček obsahuje následující změny:

1) změna metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob

Nově budou daňově uznatelné technické rezervy vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici Solvency II. Tento nový systém je odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, kdy výši stanovených technických rezerv může pojišťovna ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu vycházejícího ze zákona o účetnictví. Fiskální efekt plynoucí z této změny se projeví až v roce 2021. A protože již v současné době pojišťovny počítají rezervy dle způsobu Solvency II (pro regulatorní účely), nejedná se o nové zdanění technických rezerv, ale pouze o změnu metody výše jejich daňové uznatelnosti, která by měla být objektivnější. Podstatou tvorby a daňové uznatelnosti rezerv je časový posun vykázání a daňové uznatelnosti nákladů, resp. daňových výdajů, a to k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém takový náklad skutečně vznikne.

2) Upřesnění podmínek osvobození pro některé typy pozemků z pohledu daně z nemovitých věcí

V této oblasti by měly být přesněji vymezeny krajinné prvky, na které se bude vztahovat osvobození od daně z nemovitých věcí. To se bude týkat skupin dřevin, stromořadí, travnatých údolnic, mezí, příkopů, mokřadů, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků. V souvislosti s tím, bude stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození dle zákona o dani z nemovitých věcí a poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky nacházející se na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Osvobozeny budou také příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání. Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

3) Úprava sazeb daně z hazardních her

Navrhovaná změna zákona o dani z hazardních her rozděluje sazbu daně z hazardních her do tří úrovní podle škodlivosti jednotlivých hazardních her. Konkrétně by mělo dojít ke:

  • zvýšení sazby z 23 % na 25 % pro daň z kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu
  • zvýšení sazby z 23 % na 30 % pro daň z loterií, bing a živých her.

Současně je v balíčku obsažen i návrh na zdanění příjmů z hazardních her nad 100 000 Kč, který by měl směřovat k omezení poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů. Daň z příjmů bude v tomto případě odváděna z čisté výhry převyšující uvedený limit, kdy čistou výhrou je kladný rozdíl výher a sázek (bez vrácených vkladů).

4) Úprava zdanění tabákových výrobků a tvrdého alkoholu

V této oblasti je Ministerstvem financí navrhováno zvýšení spotřební daně následovně:

  • na 0,5 litru 40% alkoholu z 57 Kč na 64,50 Kč
  • u cigaret z 27 % na 30 % u procentní části sazby a z 1,46 Kč/kus na 1,61 Kč/kus u pevné části sazby daně, z 2,63 na 2,90 Kč/kus u minimální části sazby daně
  • u doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků přibližně o 10%

5) Zdanění příjmů korunových dluhopisů emitovaných i před rokem 2013

V zákoně o daních z příjmů je doplněno o přechodné ustanovení, kterým se odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z tzv. korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko