Skip to main content

Blíží se konec roku, s ním i čas vánoční, kdy se spousta z nás snaží pomoci jiným například nějakým darem. Tak se dnes pojďme na dary podívat z účetního a daňového hlediska.

V případě daru je nejčastěji uzavřena darovací smlouva, dle které dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje věc obdarovanému bezplatně převést a obdarovaný dar či nabídku přijímá. Darem jsou nejčastěji peněžní prostředky, ale je možné darovat jakoukoliv movitou či nemovitou věc nebo pohledávku či převoditelné majetkové právo apod.

Základními znaky darovací smlouvy jsou:

 • dobrovolnost
 • bezplatnost
 • obdarovaný neposkytuje v souvislosti s přijatým darem žádné protiplnění

V případech, kdy je předmětem daru nemovitost nebo věc zapsaná ve veřejném rejstříku, musí mít darovací smlouva písemnou podobu. Písemná forma musí být i tehdy, kdy neproběhne převzetí movité věci ihned při darování. Na druhou stranu písemná forma je vhodná zejména pro průkaznost v případě soudních sporů (a zde nezáleží, zda se jedná o dárce nebo obdarovaného).

Z účetního hlediska je poskytnutý dar úbytkem aktiv. Účetní jednotka v pozici dárce bude dary účtovat vždy do nákladů (a to jak dar peněžní tak i nepeněžní), zpravidla do účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, konkrétně na účet 543 – Dary. Z daňového hlediska je třeba připomenout, že darem nejsou reklamní či propagační předměty, které jsou opatřeny jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele, jejichž hodnota bez DPH nepřesahuje částku 500 Kč. Podoba reklamních a propagačních předmětů není nijak speciálně upravena, společnost tedy může darovat cokoliv, co považuje za vhodné pro potřeby podnikání. Takovýto reklamní předmět v ceně do 500 Kč bez DPH v je pak účtován na účet 501 Spotřeba materiálu a jedná se o daňově uznatelný náklad. V případě, kdy bude reklamní předmět v hodnotě bez DPH vyšší než 500 Kč, bude účtován na účet 513 – náklady na reprezentaci, tj. bude se jednat o daňově neuznatelný náklad a ani nebude možné nárokovat DPH na vstupu z tohoto nákupu.

Odlišit bychom měli také sponzoring, pro který jako příklad uveďme situaci, kdy společnost daruje fotbalovému klubu nové dresy v hodnotě 50 000 Kč. V případě, kdy za to nepožaduje žádné protiplnění, jedná se o dar, který bude účtován na účet 543. Následně si pak společnost může v daňovém přiznání odečíst hodnotu daru od základu daně až do výše 10 %. Pokud by ale darující společnost požadovala, aby na dresech bylo uvedeno její logo jakožto hlavního sponzora, účtování proběhne na účet 501 – Spotřeba materiálu a bude se jednat o daňově uznatelný náklad.

Obecně platí, že právnické osoby mohou od základu daně odečíst v úhrnu 10 % z hodnoty darů, pro fyzické osoby je to maximálně 15 %. Pro fyzické osoby je tu ještě podmínka, kdy může uplatnit odpočet ze základu daně z příjmů, a to pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne minimálně 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Poskytnutí daru je třeba v daňovém přiznání doložit potvrzením o jeho realizaci. Detailně je řešeno v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Dle uvedených ustanovení zákona o dani z příjmů mohou fyzické a právnické osoby od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých:

 • obcím
 • krajům
 • právnickým osobám se sídlem na území české republiky
 • právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona

a to na financování:

 • vědy a vzdělání
 • výzkumných a vývojových účelů
 • kultury
 • školství
 • na policii
 • na požární ochranu
 • na podporu a ochranu mládeže
 • na ochranu zvířat a jejich zdraví
 • na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské

dále dary pro:

 • registrované církve a náboženské společnosti
 • tělovýchovné a sportovní organizace
 • politické strany a hnutí na jejich činnost.

Přijaté dary z účetního a daňového hlediska

Od roku 2016 se přijetí daru považuje za výnos běžného období a nejedná se již o položku zvyšující kapitálové fondy, jako tomu bylo do roku 2015. Je třeba samozřejmě rozlišit, zda se jedná o dar z provozní či finanční oblasti a dle toho i zaúčtovat a vykázat v ročních výkazech. Dary související s provozní činností účtujeme na účtech skupiny 64 – Jiné provozní výnosy. Dary týkající se finanční činnosti účtujeme na účtech skupiny 66 – Ostatní finanční výnosy a do nich patří například odpuštění platby úroků z úvěru či ze zápůjčky.

Přijaté dary, jejichž příjemcem jsou právnické osoby, členíme z hlediska otázky jejich zdanění (u příjemce daru) následovně:

 • přijaté dary osvobozené od daně z příjmů (např. dary plynoucí do veřejných sbírek, na humanitární či charitativní účely, dary přijaté územním samosprávním celkem, příspěvkovou organizací apod.)
 • peněžní dary ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku či jeho technického zhodnocení
 • dary od daně z příjmů neosvobozené.

V případě, že se dar účelově poskytuje na nákup a pořízení konkrétního dlouhodobého majetku, doporučuje se snižovat pořizovací cenu pořizovaného majetku o výši přijatého daru.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko