Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Zákon o prokazování původu majetku

By 21. 12. 201615 května, 2021No Comments

K 1. prosinci letošního roku vešel v platnost zákon č. 321/2016 Sb. o prokazování původu majetku. Ten by měl pomoci Finanční správě zjistit nepřiznané a zatajené příjmy a ty následně zdanit.

Předmětem nové úpravy je oprávnění Finanční správy vyzvat k prokázání příjmu poplatníka, jehož příjmy uvedené v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jeho jmění/majetku nebo spotřeby a zároveň rozdíl mezi jím uvedenými příjmy a nárůstem jmění přesahuje částku 5 mil. Kč. Výzvu však musí správce daně podložit oprávněnými pochybnostmi o rozdílu v nárůstu jmění oproti příjmům, které jsou správci daně známy. Výzva k prokázání původu majetku by se tedy neměla vůbec týkat osob se jměním do 5 mil. Kč a podobně by se jí neměly obávat ani osoby se jměním nad 5 mil. Kč, pokud jsou schopny doložit, že jejich jmění narostlo z příjmů řádně zdaněných či z příjmů osvobozených od daně (ty se do přiznání k dani z příjmů vůbec neuvádějí a patří mezi ně například příjmy z dědictví nebo dary v rámci rodiny). S jistou administrativní zátěží však je třeba v tomto případě dokládání počítat.

Výzva se může vztahovat pouze k období, u něhož ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně, která je v běžných případech 3 roky. Nárůstem jmění se přitom rozumí nárůst majetku po odečtení dluhů souvisejících s nárůstem tohoto majetku. Na základě výzvy poplatník prokazuje, že byl jeho majetek financován z řádně zdaněných zdrojů. Ve výzvě stanoví správce daně poplatníkovi také lhůtu k předložení důkazních prostředků k prokázání příjmů, která nesmí být kratší než 30 dnů.

V případě, kdy nárůst majetku nebude ze strany poplatníka řádně doložen, odhadne správce daně výši zatajených příjmů na základě porovnání s nárůstem jeho majetku a daň doměří.

Doměření provede buď standardním způsobem podle pomůcek dle daňového řádu (zde doměří i penále ve výši 20% doměřené daně), nebo použije nově zavedené přísnější pravidlo, kterým je stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. Hlavním kritériem pro to, jaký způsob správce daně použije, je očekávaná výše stanovené daně. Pokud daň přesáhne částku 2 mil. Kč, použije se právě nově zavedený institut stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. V případě využití tohoto nového institutu stanovení daně, může správce daně uplatnit zvláštní penále ve výši 50 % doměřené daně, případně až 100 %, což se týká situace, kdy příslušná osoba se správcem daně nespolupracuje.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko