Skip to main content

Je tu nový rok a s ním již tradiční změna výše stravného, sazeb pro základní náhradu za používání silničních motorových vozidel a také průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Vyhláška, která aktualizované údaje stanoví, vyšla na konci prosince 2018 ve Sbírce zákonů pod číslem 333.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 zákoníku práce (pro podnikatelskou sféru) a dále v § 176 odst. 1 (pro státní správu). Z výše uvedeného je zřejmé, že stanovení konkrétní výše stravného se liší podle typu zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele ze státní a veřejné správy je výše stravného určena hranicemi (rozpětím), v nichž může být vyplaceno a přesná výše je stanovena interním předpisem. Naopak pro zaměstnavatele ze soukromého sektoru je závazná pouze spodní hranice (= minimální výše) stravného za každý kalendářní den, která musí být zaměstnanci poskytnuta. Zaměstnavatel může poskytnout i vyšší stravné, avšak toto stravné vyplacené nad rámec zákonných náhrad bude součástí zdanitelné mzdy zaměstnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Konkrétní výše stravného pro rok 2019 je následující:

  • 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Nesmíme zapomenout, že pokud bylo zaměstnanci v podnikatelské sféře poskytnuto během pracovní cesty jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, dochází ke krácení poskytnutého stravného (dle § 163 odst. 2 zákoníku práce). Zaměstnanci pak náleží stravné, které se snižuje za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Přesná výše krácení by měla být upravena ve vnitropodnikové směrnici příslušného zaměstnavatele.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2019 (využívá se v případě, kdy zaměstnanec použije soukromé vozidlo pro služební účely):

a) u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč (oproti roku 2018 se nemění)

b) u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,10 Kč (nárůst o 0,10 Kč oproti roku 2018)

c) u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy minimálně 8,20 Kč

Náhrada za pohonné hmoty

Náhradu za spotřebované pohonné hmoty určí zaměstnavatel jako násobek ceny za pohonné hmoty a jejich spotřebovaného množství. Cenu pohonných hmot prokazuje zaměstnanec v souladu s § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. V případě, kdy má zaměstnanec více dokladů o nákupu s různou cenou, vypočítá se cena pohonných hmot aritmetickým průměrem z nich. Pokud zaměstnanec není schopen doložit cenu pohonných hmot, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu, která je také uvedena ve vyhlášce.

Průměrné ceny pohonných hmot jsou pro rok 2019 následující (oproti minulému roku došlo ke zvýšení):

  • u benzinu automobilového 95 oktanů 33,10 Kč
  • u benzinu automobilového 98 oktanů 37,10 Kč
  • u motorové nafty 33,60 Kč

Výši spotřeby pohonných hmot silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, který musí zaměstnanec k použitému soukromému vozu doložit. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si mohou stejným způsobem uplatnit výdaje na pracovní cesty i OSVČ.

Sledujte také cestovní náhrady.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko