Skip to main content

Protože se blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (31.ledna 2019), pojďme si připomenout základní informace k tomuto přiznání. Koeficienty pro rok 2019 zůstávají shodné jako pro rok 2018, změní se pouze ve 2 okresech (v Plzni a Olomouci).

Další informace o účetních a daňových sovislostech nemovistostí získáte také na našich seminářích a kurzech.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí mají povinnost podat poplatníci, kteří v uplynulém roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví zejména

  • pozemek
  • zdanitelnou stavbu
  • bytovou jednotku
  • nebytovou jednotku.

Přiznání podávají také ti, kteří v minulosti na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě provedených změn došlo současně ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně ke zvýšení nadzemních podlaží apod.

Poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí vždy podávat přiznání, ale musí tuto skutečnost ohledně změny vlastnictví finančnímu úřadu písemně oznámit. To lze v případě, kdy poplatník pozbude v daném kraji všechny své nemovité věci. Pokud však poplatníkovi nějaká nemovitost v daném kraji zbývá, je povinen podat dílčí daňové přiznání.

Přiznání nemusejí podávat ti, kteří ho odevzdali v předchozích letech, a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Přiznání není třeba podávat, pokud dojde pouze ke změně koeficientů (např. v důsledku novely zákona nebo na základě vyhlášky obce). Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se poplatníci dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází.

Termín pro podání přiznání

Lhůta pro podání přiznání končí 31. ledna 2019. Pokud se poplatník o nějaký den opozdí, ale stihne přiznání podat do 5 pracovních dnů od tohoto řádného termínu, nebude mu vyměřena pokuta. Penále začíná nabíhat až od 6.pracovního dne od uplynutí lhůty (letos stejně jako v loňské roce začne penále běžet od 8.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně a maximálně 300 tisíc Kč). Pokud částka nepřekročí 200 Kč, pokuta se nepředepíše.

Způsob podání

Je možné si vybrat mezi podáním v papírové formě nebo v elektronické podobě. Na daňovém portálu najdeme interaktivní formulář, který usnadní vyplnění přiznání – při vyplňování navádí, provádí výpočty a kontrolu. Pokud bude přiznání podáno přes Daňový portál, je třeba potvrdit odeslání připojením elektronického podpisu. Pokud elektronický podpis nebude připojen, je třeba do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis. Ten je systémem automaticky vygenerován po odeslání datové zprávy z daňového portálu.

Jestliže má daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky – datovou zprávou. Elektronické podání se týká jak řádného, tak dodatečného a opravného přiznání, a ve všech případech je potřeba dodržet formát souboru přiznání stanoveného finanční správou. Pouze dílčí daňové přiznání lze podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Už od předloňského roku neplatí automatická pokuta ve výši 2 000 Kč pro ty, kteří přiznání mají podat elektronicky, ale neučiní tak. Správce daně je u daně z nemovitých věcí nejprve vyzve, aby přiznání podali elektronicky. A teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí jim zmíněná pokuta 2 000 Kč.

Platba daně

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je do 31. května. Pokud daň překročí částku 5 000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek – první je třeba zaplatit do konce května a druhou do 30. listopadu (v letošním roce do 2.prosince 2019). Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně se poplatníci dozvědí z daňové složenky, které bude finanční správa opět rozesílat v průběhu dubna a května; nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko