Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Rozšíření režimu reverse charge od 1. 2. 2016

By 7. 2. 201615 května, 2021No Comments

Na konci ledna vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 11/2016 Sb., kterou dochází ke změně nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novela začala platit 1.února 2016 a rozšiřuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty také na dodání plynu a elektřiny. Důvodem tohoto rozšíření je, že i u dodávek tohoto zboží dochází k rozsáhlým karuselovým podvodům.

Ministerstvo financí vysvětluje, že právě mechanismus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu. Jde především o podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Rozšířený režim budou uplatňovat pouze podnikatelské subjekty obchodující s těmito komoditami, fyzických osob se tento režim týkat nebude. Naposledy byl dočasný režim přenesení daňové povinnosti rozšířen v červenci a září loňského roku, a to o některé zemědělské plodiny.

V této novele bere ministerstvo také v úvahu problémy aplikační praxe související s limitem pro použití režimu přenesení daňové povinnosti v případě dodání vybraného zboží. V některých případech je totiž problematické stanovit, zda je již u zdanitelného plnění dosažen limit pro uplatnění režimu reverse charge či ne. Z toho důvodu byl do §2 nařízení vlády doplněn odstavec 5, podle kterého bude možné použít u vybraného zboží institut přenesení daňové povinnosti i v případě, že plnění bude nižší než 100 000 Kč, pokud se na tom odběratel s dodavatelem písemně dohodnou.

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je oblast režimu přenesení daňové povinnosti upravena v § 92a až § 92i. Zákon rozděluje použití režimu reverse charge na trvalé a dočasné. Trvalé použití tohoto režimu je uvedeno v zákoně v § 92b až 92e. Dočasnému režimu podléhá dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v již zmiňovaném nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Seznam zboží a služeb, u kterých se uplatňuje režim přenesené daňové povinnosti, uvádíme v následující tabulce:

Přehled uplatnění režimu reverse charge platný od 1. února 2016

Trvalé použití Účinnost od
dodání zlata 1. 4. 2011
provedení stavebních prací, včetně oprav 1. 1. 2012
zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH, např. dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu 1. 4. 2011
Dočasné použití
převod povolenek na emise skleníkových plynů 1. 4. 2011
dodání mobilních telefonů 1. 4. 2015
dodání zařízení s integrovanými obvody 1. 4. 2015
dodání herních konzolí, tabletů a laptopů 1. 4. 2015
dodání surových či polozpracovaných kovů 1. 4. 2015
dodání obilovin a technických plodin 1. 4. 2015 kukuřice a technické plodiny (1.část), 1. 7. 2015 obiloviny a technické plodiny (rozšíření o zbývající část), 1. 9. 2015 cukrová řepa
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi 1. 2. 2016

 

 

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko