Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015

By 29. 1. 201615 května, 2021No Comments

Nejprve si shrneme, v jakých případech vzniká povinnost podat daňové přiznání za rok 2015. Hlavním posuzovaným kritériem je, jakého druhu příjmu poplatník dosáhl a v jaké výši.

Jedná se následující případy:

 • dosažení hrubých příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši minimálně 15 000 Kč, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob nebo v případě dosažení ztráty podnikání
 • kromě příjmů ze zaměstnání má poplatník i další příjmy, které přesáhly hranici 6 000 Kč za rok (např. z pronájmu, podnikání nebo kapitálového majetku) – i zde se jedná o výši hrubých příjmů
 • souběh více zaměstnání najednou, přičemž některý z těchto příjmů nebyl zdaněn srážkovou daní
 • poplatník bez příjmu ze zaměstnání a jedná se o důchodce, studenta nebo např. maminku na rodičovské dovolené, kdy v rámci přivýdělku z podnikání či pronájmu si dotyčný vydělal více než 15 000 Kč
 • poplatníkovi byly vyplaceny příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta
 • případ poplatníka, u něhož se zvyšuje daň o solidární zvýšení daně (zde došlo pro rok 2015 ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob – přiznání nemusí podat ten poplatník, který dosáhne solidárního zvýšení daně jen u zálohy na daň, například jen v jednom měsíci. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh u zaměstnavatele).
 • poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Termíny pro podání přiznání za rok 2015 a současně pro úhradu daně jsou :

 • 1. duben 2016, pokud si přiznání zpracovává a předkládá poplatník sám
 • 1. červenec 2016 v případě, že přiznání zpracovává za poplatníka daňový poradce.

V rámci přiznání jsou pro poplatníky nejvýznamnější ty části, kde lze snížit vykazovanou daň, respektive snížit základ daně. Jedná se o nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a dále slevy na dani a daňová zvýhodnění.

Možnosti nezdanitelných částek (snižují základ daně) platných pro zdaňovací období roku 2015:

 1. Hodnota bezúplatných plnění a darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže atd. (přesná specifikace je uvedena v § 15 odst.1 zákona o daních z příjmů). Celková hodnota darů musí přesáhnout 2 % ze základu daně (uvedeného na ř. 42), nebo činit alespoň 1 000 Kč. Nejvýše lze uplatnit 15 % ze základu daně.
 2. Odečet úroků, a to zaplacených ve zdaňovacím období z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedených v potvrzení stavební spořitelny nebo banky. Celková částka zaplacených úroků nesmí překročit 300 000 Kč.
 3. Penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření, kde se jedná o výši plateb příspěvků uhrazených na penzijní připojištění se státním příspěvkem (ponížené o 12 000 Kč), na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (ponížené také o 12 000 Kč), a to na základě zaslaných potvrzení. Maximální částka, kterou lze takto odečíst, je 12 000 Kč (této maximální částky odpočtu je tedy možné dosáhnout v případě, kdy poplatník ve zdaňovacím období zaplatil příspěvky ve výši 24 000 Kč).
 4. Životní pojištění, kde se jedná o výši pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění, a to na základě zaslaného potvrzení. Maximálně lze odečíst 12 000 Kč.
 5. Odborové příspěvky – pokud je poplatník členem odborové organizace dle zákonem stanovených podmínek, uvede sem zaplacené členské příspěvky. Tímto způsobem je možné odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně. Maximálně lze takto odečíst 3 000 Kč.
 6. Úhrada za další vzdělávání – zde je možné uvést platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, maximálně však do výše 10 000 Kč. V případě osoby se zdravotním postižením je možné odečíst až 13 000 Kč, u osob s těžším zdravotním postižením je to až 15 000 Kč.
 7. Výzkum a vývoj
 8. Odpočet na podporu odborného vzdělávání
 9. Další částky – např. uplatňované odpočty dle § 34 odst. 9, 10 zákona o daních z příjmů.

Základní slevy na dani a daňová zvýhodnění platná pro rok 2015:

 • základní sleva na poplatníka (24 840 Kč/rok),
 • sleva na manželku/manžela (24 840 Kč/rok),
 • sleva na manželku/manžela, která/který je držitelem ZTP/P (49 680 Kč/rok),
 • základní sleva na invaliditu – pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně (2 520 Kč/rok),
 • rozšířená sleva na invaliditu – pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (5 040 Kč/rok),
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P (16.140 Kč/rok),
 • sleva na studenta po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia vysoké školy (4.020 Kč/rok),
 • sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (až 9.200 Kč/rok).

Daňové zvýhodnění se týkají poplatníkem vyživovaných dětí v rámci jedné společně hospodařící domácnosti:

 • na jedno dítě: 13 404 Kč ročně /měsíčně 1 117 Kč
 • na druhé dítě: 15 804 Kč ročně/měsíčně 1 317 Kč
 • na třetí a další dítě: 17 004 Kč ročně/ měsíčně 1 417 Kč

S konkrétním postupem vyplnění daňového přiznání se můžete seznámit na seminářích daň z příjmů fyzických osob Notia

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko