Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Kontrolní hlášení – aktualizace pokynů

By 18. 2. 201615 května, 2021No Comments

S blížícím se termínem pro podání 1. formuláře kontrolního hlášení, kterým je termín 25.2.2016, vydala finanční správa aktualizované pokyny pro jeho vyplnění. Mezi nejvýznamnější úpravy patří:

 • V případě zvláštních druhů daňových dokladů jako je splátkový (§ 31) a platební (§ 31a) kalendář se pro splnění limitu (10.000 Kč vč. daně) uvažuje součet všech jednotlivých dílčích plnění/úplat na těchto dokladech uváděných. Přitom každé dílčí zdanitelné plnění (případně související úplata) se bude v kontrolním hlášení vykazovat samostatně za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění (přijetí úplaty), s opakováním evidenčního čísla daňového dokladu. Jednotlivá plnění/přijaté úplaty nemusí svojí hodnotou dosahovat stanovený limit, ale pokud jsou z daňového dokladu, který v celkovém součtu limit překročí, vykáží se na řádku A.4. kontrolního hlášení (i podlimitní dílčí plnění dle splátkového/platebního kalendáře)
 • V oddílech A.4 a B.2 se budou uvádět zdanitelná plnění a úplaty za tato plnění, u kterých celkový součet na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10 000 Kč vč. daně, a to bez ohledu na režim DPH jednotlivých plnění. Do limitu 10 000 Kč se tedy budou započítávat i osvobozená plnění uvedená na jednom daňovém dokladu (spolu s dalšími plněními), kdy tato osvobozená plnění se samostatně v kontrolním hlášení vykazovat nebudou.
 • Pokud bude v kontrolním hlášení jako kontaktní informace vyplněno jak ID datové schránky, tak e-mailová adresa, správce daně by pro kontakt s daňovým subjektem měl vždy upřednostnit datovou schránku.

Dále uvádíme oblasti, u kterých předpokládáme časté dotazy účetních v souvislosti s vyplňováním kontrolního hlášení.

Jednou z takových oblastí je vyúčtování záloh a daňových dokladů k zálohám, kdy se často stává, že přestože odběratel nějaké služby obdrží daňové doklady odpovídajícím provedeným platbám záloh, neuplatňuje DPH na vstupu dle těchto daňových dokladů k platbám (tj. v průběhu roku), ale vyčkává až na finální daňový doklad i s vyúčtováním všech zaplacených záloh/daňových dokladů k platbám. Příkladem mohou být měsíční či čtvrtletní platby záloh na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné apod. Pokud by tento postup byl uplatněn i nyní po zavedení kontrolního hlášení, mohlo by dojít k jinému vykázání plnění na straně odběratele a k jinému na straně dodavatele (jiné číslo evidenčního dokladu, jiné částky základu daně a DPH atd), je tedy nutné údaje sladit. I nadále bude možné uplatnit si DPH na vstupu až v okamžiku obdržení celoročního vyúčtování, avšak v kontrolním hlášení budou muset být údaje rozděleny dle provedených dílčích plateb i s odkazem na evidenční číslo daňového dokladu k záloze, který dodavatel odběrateli vystavil.

Uvedeme si příklad měsíčních plateb záloh za 1.Q 2016, kdy k 31.3. dojde k vyúčtování:

 1. Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo DD169001) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25.1.2016 – základ daně 8 000 Kč + 1 680 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 9 680 Kč
 2. Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo DD169002) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25.2.2016 – základ daně 20 000 Kč + 4 200 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 24 200 Kč
 3. Vystavení daňového dokladu (evidenční DD169003) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25.3.2016 – základ daně 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 18 150 Kč

V březnu 2016 proběhne vyúčtování záloh a výsledkem je, že celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 50000 Kč + 10 500 Kč DPH. Na zálohách bylo zaplaceno 43 000 Kč + 9 030 Kč DPH, což tedy představuje doplatek ve výši 7 000 Kč + 1 470 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je tedy vystaven daňový doklad (evidenční číslo FV161001) s DUZP 31.3.2016, na jehož základě vzniká odběrateli povinnost uhradit částku 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH (celkem 8 470 Kč).

Vykázání v kontrolním hlášení bude následující:

 • Část B.3. = hodnota základu daně 15 000 Kč + 3 150 Kč (jedná se o zachycení DD s evidenčním číslem DD169001 a evidenčním číslem FV161001, jejichž hodnota byla nižší než 10 000 Kč včetně daně), bez nutnosti uvedení dalších údajů (DIČ a evidenčního čísla DD).
 • Část B.2. = vždy na samostatném řádku daňový doklad DD169002 (základ daně 20 000 Kč + 4 200 Kč DPH) a DD169003 (základ daně 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH), jejichž hodnota je vyšší než 10 000 Kč včetně daně.

Ukažme si jinou situaci, kdy na zálohách je zaplacena vyšší částka, než kolik je celková hodnota plnění, konkrétně celkové plnění je 40 000 Kč + 8 400 Kč DPH a výsledkem je tedy přeplatek ve výši 3 000 Kč + 630 Kč DPH. (Na zálohách bylo zaplaceno shodně s předchozím případem 43 000 Kč + 9 030 Kč DPH)

Vykázání tohoto případu v kontrolním hlášení bude následující:

 • Část B.3. = hodnota základu daně 5 000 Kč + 1 050 Kč (jedná se o zachycení DD s evidenčním číslem DD169001 a evidenčním číslem FV161001 (v negativní výši), jejichž hodnota byla nižší než 10 000 Kč včetně daně), bez nutnosti uvedení dalších údajů (DIČ a evidenčního čísla DD).
 • Část B.2. =vždy na samostatném řádku daňový doklad DD169002 (ZD 20 000 Kč + 4.200 Kč DPH) a D169003 (ZD 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH), jejichž hodnota je vyšší než 10 000 Kč včetně daně.

Z výše uvedeného je zřejmé, že účtování a nárokování DPH dle daňových dokladů k zálohám se již nyní není možné vyhnout, ať už k tomu dojde v průběhu několika obdobích dle obdržených dokladů k zaplaceným zálohám a nebo současně v jednom období i s obdrženým finálním vyúčtováním. Rozložení na jednotlivá dílčí plnění je však nezbytné.

Problematickou oblastí může být i správné uvedení evidenční číslo dokladu zejména u dodavatelů, kteří používají jiné číslo daňového dokladu než je číslo variabilního symbolu. Zde je potřeba dát pozor, aby v kontrolním hlášení bylo uvedeno číslo daňového dokladu nikoliv variabilní symbol, který slouží pouze k platbě.

Evidenční číslo je potřeba zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Uveďme si příklady:

 • Pokud bude číslo dokladu FV-2016/1a, je možné ho uvést i ve formátu FV20161a nebo ve výše uvedeném FV-2016/1a.
 • Pokud například účetní systém mění automaticky malá písmena na velká nebo obráceně velká na malá, nemělo by to vadit kontrolám návaznosti dokladů v kontrolním hlášení dodavatele a kontrolním hlášení odběratele
 • Stejně tak není nutné uvádět do kontrolního hlášení úvodní (vodící) nuly, takže například číslo dokladu 000160278, je možné ho do kontrolního hlášení uvést i pouze jako 160278
Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko