Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2018

By 29. 12. 201715 května, 2021No Comments

Nařízením vlády č. 343/2017 Sb. byly stanoveny s účinností od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Tyto údaje jsou potřebné pro výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a tím se od nich odvíjí i výše záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2017. Ten vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin obou výše uvedených veličin, tedy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2017. Z té se vychází pro stanovení důchodů v roce 2018. Není možné vycházet ze skutečné průměrné mzdy za rok, neboť rozhodné údaje musí být známy již k 1. lednu 2018 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.

Údaje pro stanovení záloh na rok 2018:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612
  • průměrná mzda činí 29 979 Kč (28 250 x 1,0612) – pro srovnání v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28232 Kč (27 156 × 1,0396)

Minimální zálohy

Zvýšením průměrné mzdy se v roce 2018 navyšují také minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to ze stávajících 1 906 Kč na 2 024 Kč měsíčně. Nárůst o 118 korun je nejvyšší od roku 2009, kdy vzrostly zálohy z částky 1 456 Kč na 1 590 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2017 platí zálohy nižší než 2 024 Kč, nesmí zapomenout změnit výši záloh již za leden 2018 (splatnost lednových záloh je do 8. února 2018).

 

Rok 2017 2018
Minimální vyměřovací základ 14.116 Kč 14 990 Kč
Minimální měsíční záloha 1 906 Kč 2 024 Kč

S účinností od 1. ledna 2018 se rovněž zvyšuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, a to z důvodu zvýšení minimální mzdy platné od roku 2018 (ta činí 12 200 Kč). Minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů tak bude činit 1 647 Kč. Zvýší se také vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem osobám, za které je plátcem zdravotního pojištění stát, a to ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně.

Stále platí, že OSVČ, za které platí pojistné stát, nemusí v prvním roce podnikání hradit zálohy na zdravotní pojištění. V druhém roce jsou již povinné zálohy platit – její měsíční výše se vypočte na základě skutečně dosažených příjmů a výdajů v roce prvním.

Nová kategorie státních pojištěnců

Mezi ty, za které hradí pojištění stát, patří především nezaopatřené děti, studenti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy a další osoby na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči další osoby, příjemci dávek nemocenského pojištění a další. Nově mezi ně přibudou i někteří vysokoškolští studenti starší 26 let, za něž bude zdravotní pojištění platit stát.

Studenti starší 26 let se dosud nepovažovali za nezaopatřené děti a museli si platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Do nové kategorie studentů starších 26 let budou patřit studenti prvního doktorského studijního programu prezenční formy studia, kteří studují v rámci standardní doby studia a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko