Rubriky
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Manka a škody z pohledu DPH novelizace postupu

Připomeňme si, co je manko – jedná se o inventarizační rozdíl mezi skutečným stavem majetku a jeho stavem v účetnictví, a to v případě, kdy skutečný stav majetku je nižší než evidovaný stav. Manko se obdobně jako škoda účtuje do nákladů (na účet 549), podmínky jeho daňové uznatelnosti jsou obdobné jako u škody.

Existují i situace, kdy manka mohou být kompenzována s přebytky, což je možné pouze v případě neúmyslné záměny příslušné zásoby – příkladem může být záměna stejného zboží v různých barevných provedeních apod. Pro možnost kompenzace mank a přebytků z důvodu záměny musí platit, že manka a přebytky jsou ve stejné výši a vznikly ve stejném zdaňovacím období.

Pokud vzniknou manka a škody, které nejsou řádně doloženy, například nejsou řešeny pojišťovnou nebo nejsou předepsány odpovědné osobě k úhradě, je u nich plátce povinen vrátit původně uplatněný odpočet. Zde došlo k novelizaci v postupu, a to s účinností od 1. 7. 2017, Vrácení odpočtu se nově nebude řešit odvodem daně na výstupu jako doposud, ale provede se přes vyrovnání odpočtu v případě krátkodobého majetku (dle § 77 odst. zákona o DPH), případně přes úpravu odpočtu u dlouhodobého majetku (§ 78e zákona o DPH). Pokud jsou případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován a není třeba ho vracet.

Popišme si situaci vrácení odpočtu podrobněji:

  • týká se konkrétně majetku, u kterého došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl
  • vyrovnání nebo úpravu odpočtu je třeba provést z částky původně skutečně uplatněného odpočtu
  • povinnost upravit či vyrovnat uplatněný odpočet vzniká nejpozději ke dni provedení inventarizace majetku

K této novince byla vydána ze strany Generálního ředitelství podrobná Informace GFŘ k vyrovnání a odpočtu, v níž se dozvíme, jak správně a průkazně doložit zničení, ztrátu a odcizení, aby nebylo nutné provádět vyrovnání odpočtu a dále způsob provedení vyrovnání či odpočtu včetně lhůty, do kdy je potřeba provést. Více přímo v dokumentu MF.

Metoda vyrovnání

Vyrovnání se použije u krátkodobého majetku, kterým rozumíme materiál, zboží, výrobky a polotovary – týká se tedy zásob, a to těch, u kterých se původně odpočet DPH uplatnil v minulosti ve lhůtě tří let. Plátce by měl být schopen určit částku původně uplatněného odpočtu daně, tedy odpočet z původního dokladu. Pokud plátce není schopen za žádných okolností zjistit výši původně uplatněného odpočtu, pak pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu použije metodu zjištění ocenění chybějícího majetku, kterou využívá v účetnictví.

Metoda úpravy

Úprava se použije v případě manka na dlouhodobém majetku, u něhož byl uplatněn odpočet ve lhůtě pěti let. Vrácena by měla být ta část odpočtu, která zbývá do celé pětileté lhůty.