Skip to main content

Blíží se konec roku, a s ním pro většinu firem (pro ty, co mají účetní období shodné s kalendářním rokem) uzavření účetního období a tak jsou i v plném proudu fyzické inventury zejména zásob. Pojďme se podívat jak se účetně vypořádat se zjištěnými inventarizačními rozdíly.

Obecně platí, že veškeré zjištěné inventarizační rozdíly se účtují do účetního období, za které se inventarizace provádí. Provádí-li se tedy nyní inventarizace k závěrce za rok 2018, musí být i zjištěné rozdíly (ať už se jedná o manka nebo přebytky) zaúčtovány do účetního období 2018.

Manko vzniká v okamžiku, kdy zjištěný stav je nižší než stav evidovaný v účetnictví. V případě manka rozeznáváme 2 typy:
1) manko do normy, což je ztráta v rámci norem přirozených úbytků zásob. Jedná se o ztráty způsobené např. odpařováním, vysycháním, prosakováním, táním apod. Tyto normy se stanovují vždy k prvnímu dni účetního období na celé období a neměly by být výrazně vyšší než u jiných podniků obdobného typu.
2) manko nad normu, což jsou zaviněné ztráty. Odpovědnost za ně nese vždy konkrétní osoba a vznikají např. zanedbáním povinnosti ochrany a správy majetku nebo odcizením.

Přirozené úbytky zásob většinou účtujeme na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží, podle povahy zásob a jedná se o daňově uznatelný náklad. Protože pro stanovení norem přirozených úbytků nejsou definována žádná jednoznačná pravidla, je potřeba ošetřit řádně tuto oblast ve vnitropodnikové směrnici. Při stanovení norem přirozených úbytků je třeba vyjít z dlouhodobého sledování skutečnosti a také z vlastností zásob.

Manka a přebytky nelze vzájemně započítávat, to však neplatí v případě, kdy se jedná o manka a přebytky prokazatelně vzniklé neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je záměna pravděpodobná vzhledem k charakteru zásob (například z důvodu podobných obalů, podobného barevného odstínu apod.)

Manka nad normu i škody zjištěné při fyzických inventarizacích účtujeme na vrub účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Není přitom podstatné, zda se jedná o nakupované zásoby nebo zásoby vlastní výroby, či je o zásobách účtováno metodou A nebo metodou B.

Na účtu 549 můžeme najít zejména následující operace:

  • nezaviněná manka a škody na materiálu, které převyšují stanovené normy přirozených úbytků,
  • zaviněná manka a škody,
  • snížení ocenění zásob na cenu možného použití v důsledku neopravitelného poškození zásob,
  • snížení ocenění zásob na cenu možného použití při fyzické likvidaci zásob,
  • zásoby na skladě zničené při živelných pohromách a jiných nahodilých událostech.

Přebytky zásob

Protipólem mank jsou přebytky, které účtujeme na účet 648 – Ostatní provozní výnosy. Tento účet použijeme jen v případě, kdy se jedná o přebytky nakupovaných zásob. V případě zásob vyrobených vlastní činností, je třeba použít účty skupiny 58x – Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace.

Účet 648 – Ostatní provozní výnosy použijeme také pro účtování předpisu náhrady škody za vzniklé manko zejména fyzické osobě, např. skladníkovi či jiné osobě pracující se zásobami, která manka zavinila.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko