Skip to main content

Nejprve si uveďme, co se skrývá pod pojmem náhradní plnění – jedná se o jednu z možností, jak splnit zákonnou povinnost zaměstnavatele dle § 81 zákona o zaměstnanosti, dle kterého jsou všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4 % z celkového přepočteného stavu zaměstnanců.

V případě, že zaměstnavatel nezaměstnává žádného zaměstnance se zdravotním postižením, má možnost splnit tuto povinnost:

  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo
  • zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo
  • odebíráním výrobků či služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo
  • zadáváním zakázek těmto osobám.

Kromě výše uvedeného je ještě jedna možnost, jak splnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a tou je odvod peněz do státního rozpočtu. Výše finanční úhrady odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy, a to za každého zaměstnance se zdravotním postižením, který by měl být u příslušného zaměstnavatele zaměstnán. Zákon přitom připouští kombinací všech tří způsobů v jakémkoli poměru tak, aby byla splněna povinná 4% hranice. V případě nesplnění ani jedné z přecházejících možností či jejich kombinace může stát vyměřit zaměstnavateli dosti vysokou pokutu.

K podstatné změně v oblasti náhradního plnění došlo v loňském roce (konkrétně k 1.10.2017), kdy se nově zavedla elektronická evidence tohoto plnění. Do evidence posílají data dodavatelé, neboli zaměstnavatelé, se kterými je uzavřena dohoda o uznání zaměstnavatele podle § 78 zákona o zaměstnanosti, tedy s těmi, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, nebo OSVČ se zdravotním postižením.

Seznam dodavatelů náhradního plnění je dostupný na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Zde se do aplikace dodavatel přihlásí svými základními identifikačními údaji a uvedením průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok. Do aplikace je třeba čtvrtletně vkládat údaje o průměrných přepočtených počtech zaměstnanců se zdravotním postižením za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

Dále musí průběžně dodavatel do systému zadávat dle jednotlivých plnění:

  1. odběratele včetně jeho kontaktního emailu (= zaměstnavatele, který musí plnit povinný podíl podle § 81, odst. 1 zákona o zaměstnanosti)
  2. cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez DPH, kterou je možno započítat do plnění povinného podílu
  3. datum dodání
  4. číslo dokladů, pod kterými byly položky vyúčtovány
  5. datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Všechny výše uvedené údaje musí dodavatel zadat do systému do 30 kalendářních dnů od uhrazení ceny výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek. Po uložení údajů do aplikace obdrží odběratel informaci na uvedený kontaktní email v podobě automaticky generovaného potvrzovacího emailu z adresy ipm@portal.mpsv.cz. V potvrzovacím emailu je uveden odkaz na stránku aplikace se zobrazením dodavatele, který doklad do evidence vložil, částky plnění, čísla dokladu, data dodání a data zaplacení. Odběratel má následně možnost doklad potvrdit, vrátit k opravě nebo odmítnout. Až teprve jím potvrzený doklad je systémem finálně uložen a započítává se do náhradního plnění pro splnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Zavedení elektronického systému průběžného zadávání znamená na jedné straně vyšší administrativu pro dodavatele, ale současně ulehčení odběratelům; ti již nemusí při ohlášení o plnění povinného podílu uvádět konkrétní údaje o dodávkách náhradního plnění a vyplní „pouze“ číselné hodnoty do příslušného formuláře. Ohlášení o plnění povinného podílu musí být odesláno příslušnému úřadu práce vždy nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku.

 

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko