Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Identifikovaná osoba – DPH

By 4. 7. 201615 května, 2021No Comments

Nová definice identifikované osoby je zavedena v zákoně o dani z přidané hodnoty od roku 2013. Statut identifikované osoby může být výhodný pro podnikatele z České republiky s přeshraničními aktivitami, protože zjednodušuje jejich povinnosti.

Identifikovanými osobami jsou osoby povinné k dani, které doposud nejsou plátci (například z důvodu, že nepřekročily obrat 1 mil. Kč), přičemž ale:

  • překročily roční limit 326 tisíc Kč bez DPH pro pořízení zboží z jiného členského státu, nebo
  • jim bylo dodáno zboží s instalací a montáží od osoby neusazené v tuzemsku, nebo distribučními soustavami či sítěmi,
  • přijaly službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv mimo ČR, který zde nemá sídlo ani provozovnu, případně se jeho tuzemská provozovna neúčastní tohoto plnění),
  • osoby, které poskytly službu podnikateli se sídlem v EU, a to službu s místem plnění podle § 9 zákona o DPH, kdy dochází k přenosu povinnosti odvést daň na odběratele (tzv. systém reverse charge). Registrace identifikované osoby ale nevzniká, bude-li plnění v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Podnikatelé (osoby), kterým vznikne povinnost přiznat DPH (např. při přeshraničním plnění) s místem plnění v jiném členském státě, se tedy kvůli tomu nemusí registrovat jako „plnohodnotní“ plátci, ale stávají se tzv. identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba musí podat přiznání k DPH a v případě, že poskytuje přeshraniční služby, tak i souhrnné hlášení v souladu s § 102 zákona o DPH. Do přiznání a souhrnného hlášení se zahrnují pouze přeshraniční plnění. U tuzemských plnění zůstává identifikovaná osoba i nadále neplátcem DPH. Osoby povinné k dani s místem podnikání v tuzemsku, které se stanou identifikovanou osobou, neuplatňují nutně u tuzemských plnění DPH a současně nemají ani nárok na odpočet DPH na vstupu. Osoba povinná k dani, tj. včetně identifikované osoby má možnost stát se plátcem DPH na základě žádosti dobrovolně.

Podnikatel (neplátce) bude při poskytování tuzemských plnění dále posuzován jako osoba osvobozená od uplatňování DPH (nebude vybírat daň na výstupu, ale rovněž nebude mít ani nárok na odpočet daně = nebude si moci uplatnit nárok na vrácení daně z nakoupených vstupů). Identifikované osoby na rozdíl od standardních plátců pouze vykazují a odvádí DPH, nemají nárok na odpočet daně na vstupu, ale mají přiděleno DIČ. Osoba identifikovaná k dani, na rozdíl od plátce DPH, podává daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost DPH.

Pokud je podnikatel neplátce DPH a stane se podle některé z výše uvedených podmínek identifikovanou osobou, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal identifikovanou osobou.

O zrušení registrace identifikované osoby může podnikatel požádat za předpokladu, že:

  • za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení,
  • v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídil zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH,
    podnikatel přestal vykonávat ekonomickou činnost.

Více se můžete dozvědět např. na semináři lektorky Ing. M. Voženílkové DPH od A – Z v praxi, výklad + příklady, který se koná ve dnech 18. 8. – 19. 8. 2016

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko