Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Daň z nemovitých věcí 2018

By 22. 1. 201815 května, 2021No Comments

Pro rok 2018 se v oblasti daně z nemovitých věcí nic zásadního nezměnilo. Stále platí, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. V případě, kdy poplatník pozbude v daném kraji všechny své nemovité věci, nemusí podávat přiznání a stačí tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu formou písemného oznámení. V případě, že poplatníkovi nějaká nemovitost v daném kraji zbyla, je povinen podat dílčí daňové přiznání. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu; stejně tak pokud je dokončena a užívána část budovy nebo inženýrské stavby, je předmětem zdanění.

Přiznání nemusejí podávat ti, kteří ho odevzdali v předchozích letech, a nedošlo u nich ke změně skutečností rozhodných pro stanovení daně. Přiznání není třeba podávat, pokud dojde pouze ke změně koeficientů (např. novelou zákona či na základě vyhlášky obce). Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se poplatníci dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Termín pro podání přiznání

Přiznání je potřeba podat nejpozději do 31. ledna 2018. V případě opožděného podání do 5 pracovních dnů od řádného termínu nebude vyměřena pokuta, neboť penále začíná běžet až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos tedy začne penále nabíhat od 8.2.2018) a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně může penále činit 300 tisíc Kč). V případě, že částka nepřekročí 200 Kč, pokuta se nepředepíše. Riziko sankcí nehrozí, pokud přiznání bude podáno do 7. 2. 2018

Způsob podání

Poplatníci si mohou vybrat mezi podáním v papírové formě nebo v elektronické podobě. Na daňovém portálu je k dispozici interaktivní formulář, který usnadní vyplnění přiznání – při vyplňování navádí, provádí výpočty a kontrolu. V případě podání přes Daňový portál je třeba potvrdit odeslání připojením elektronického podpisu. Jinak je třeba do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje automaticky po odeslání datové zprávy z daňového portálu.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky – datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. Elektronické podání se týká řádného, dodatečného a opravného přiznání, kdy je potřeba dodržet formát souboru přiznání stanoveného finanční správou. Pouze dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Platba daně

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. květen. V případě, kdy výše daně překročí hranici 5 000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je třeba uhradit do konce května a druhou do 30. listopadu. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně se poplatníci dozvědí z daňové složenky, kterou bude finanční správa tradičně rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko