Skip to main content

Při obchodování s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi lze podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty využít zvláštní režim zdanění, který spočívá v tom, že základem daně z přidané hodnoty je pouze přirážka (marže), snížená o daň z této přirážky. Využití zvláštního režimu není pro plátce daně povinné, ale dobrovolné.

Uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi se podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona o DPH rozumí zboží uvedené v příloze č. 4 zákona o DPH. Může se jednat například o:

  • umělecká díla, kterými jsou ručně zhotovené obrazy, malby, kresby, koláže nebo ručně dekorované a zhotovené předměty apod.,
  • sběratelské předměty v podobě sbírek poštovních známek či kolků nebo jiné sběratelské předměty například zoologického či botanického zájmu aj.,
  • starožitnosti, kterými jsou jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.

V praxi je zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH nejčastěji využíván v souvislosti s obchodováním s použitým zbožím, které je vymezeno jako hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě. Příkladem použitého zboží jsou ojetá auta, kdy obchodníkem je osoba provozující autobazar.

Obchodníkem se pro účely zákona o DPH rozumí plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud jí náleží odměna.

Tento zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud toto zboží obchodníkovi dodala v rámci obchodování na území Evropské unie:

  • osoba nepovinná k dani
  • osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem
  • osvobozená osoba, která není plátcem
  • jiná osoba povinná k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu
  • jiný obchodník, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit zvláštní režim.

Obecně lze tedy říct, že zvláštní režim může použít obchodník u zboží, které pořídil od osoby, která není podnikatelem nebo plátcem, nebo u zboží, které bylo pořízeno výhradně pro osvobozená plnění, případně pokud byl na toto zboží při pořízení již zvláštní režim použit jiným obchodníkem.

Stanovení základu daně

Jak jsme již uvedli výše, v případě použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula.

Přirážku je možné stanovit dvěma způsoby:

1) Přirážka je stanovena jako rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou zboží

Prodejní cenou je částka, kterou obchodník získá za prodej zboží od kupujícího a to včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů. Za vedlejší výdaje se považuje provize, náklady na balné, přepravu a pojištění.
Pořizovací cenou se rozumí částka zaplacená obchodníkem za nákup zboží.

Příklad

Obchodník zakoupil ojetý automobil od občana za pořizovací cenu 80 000 Kč, následně ho prodal v prodejní ceně 100 000 Kč, tedy s přirážkou ve výši 20 000 Kč. Obchodník zaplatí daň z přirážky ve výši 3 472 Kč (výpočet je 20 000 Kč * 0,1736 = což je koeficient pro výpočet DPH metodou shora v případě 21% sazby daně).

2) Přirážka je stanovena za zdaňovací období

Přirážka je stanovena dle § 90 odst. 4 zákona o DPH jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží za zdaňovací období neboli celkovou tržbou za zdaňovací období a celkovou pořizovací cenou zboží za zdaňovací období čili celkovou hodnotou nákupů za zdaňovací období.

Této varianty lze využít pouze v případě, kdy se obchoduje se zbožím, jehož jednotková cena nepřevyšuje částku 1 000 Kč. Prakticky se tedy obvykle jedná o komodity, kterou obchodník pořizuje ve velkém množství s nízkou s jednotkovou cenou do 1 000 Kč nebo o komodity s jednotkovou cenou zboží do 1 000 Kč, kdy současně obchodník jednotkovou cenu zboží nezná (například se může jednat o nákup velkých balíků obnošeného zboží).

Vývoz zboží

Podle § 90 odst. 9 zákona o DPH při vývozu použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností se jedná se o plnění osvobozené od daně. Vývoz použitého zboží vykáže obchodník na řádek 22 daňového přiznání. Musí být však splněny podmínky vývozu zboží; jedná se o dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jím zmocněnou třetí osobou.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko