Skip to main content

Možnost podat žádost o posečkání s úhradou daně vyplývá z ustanovení § 156 a §157 daňového řádu. O toto posečkání, případně o rozložení na splátky může požádat daňový subjekt správce daně z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace.

Správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:

  1. pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  2. pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo výživa osob na jeho výživu odkázaných,
  3. pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  4. není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  5. při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Na žádost o posečkání neexistuje žádný speciální tiskopis, což znamená, že se jedná o podání, u kterých daňový řád nepředpokládá konkrétní formu. Avšak jako každé jiné podání vůči správci daně musí i toto podání splňovat požadavky uvedené v § 70 daňového řádu – musí z něho být zejména zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Žádost (podání) lze učinit následujícími způsoby:

  • písemně
  • ústně do protokolu
  • datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Správce daně vychází při rozhodování o žádosti převážně z tvrzení a důvodů uváděných daňovým subjektem; proto je nutné do žádosti uvést všechny relevantní skutečnosti, které mají vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou (v případě sociálních důvodů u fyzických osob to může být uvedení příjmu, povinných pravidelných nákladů včetně povinnosti vyživovat další osoby apod.). K samotné žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvod uvedené v žádosti.
Správce v rámci rozhodování o žádosti o posečkání posuzuje kromě jiného také to, zda není ohroženo budoucí vybrání posečkané daně, proto je nutné k žádosti doložit i způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena (např. příjem od zaměstnavatele).

Součástí žádosti by měl být i návrh splátkového kalendáře, tedy návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení. Rozhodne-li finanční správa o žádosti kladně, je nutné dodržet podmínky stanovené v rozhodnutí, mezi které patří i dodržení jednotlivých splátek. Pokud by došlo k porušení podmínek, pozbývá toto rozhodnutí ode dne nedodržení některé z podmínek účinnosti.

Při rozhodování o žádosti o posečkání postupuje správce daně v souladu s Metodickým pokynem k posečkání.

Před podáním žádosti nebo při jejím podání je povinností zaplatit správní poplatek ve výši 400 Kč a to v kolcích na dané žádosti, hotově na pokladně správce daně, nebo převodem na bankovní účet správce daně (ten je nutné zjistit si u správce daně předem).

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko