Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Zákon o registru smluv

By 25. 10. 201715 května, 2021No Comments

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. nabyl účinnosti již více než před rokem (1.7. 2016). Tento zákon má zajistit zejména kontrolu moci veřejné a větší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky. Správcem i provozovatelem tohoto informačního systému je Ministerstvo vnitra ČR.

Zákon o registru smluv má charakter zvláštního právního předpisu, který nepřímo doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak řadu předpisů upravujících uveřejnění smluv.

Předmětem tohoto zákona je úprava zvláštních podmínek účinnosti některých smluv, stanovení základního rámce a pravidel pro jejich uveřejňování prostřednictvím registru smluv a samozřejmě také úprava samotného registru.

Zákon o registru smluv představuje významný zásah do zásady neformálnosti a stanovuje zákonné požadavky na formu smlouvy, které je povinné dodržet. Smlouvy, které se musí povinně uveřejňovat v registru, je nutné vždy uzavřít písemně. Účinnost smlouvy je nyní podmíněna zveřejněním v registru. Před přijetím zákona o registru smluv nastávala účinnost smlouvy již jejím uzavřením, pokud nebylo mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

Povinnost uveřejnit smlouvu je stanovena pro smluvní vztahy, jejichž smluvní stranou je:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • státní příspěvková organizace
 • státní fond
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • dobrovolný svazek obcí
 • regionální rada regionu soudržnosti
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
 • státní podnik nebo národní podnik
 • zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas nebo Česká televize nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Prostřednictvím registru smluv se povinně zveřejní:

 • soukromoprávní smlouvy
 • smlouvy o poskytnutí dotací
 • návratné finanční výpomoci.

Zaslání smlouvy správci registru smluv (Ministerstvu vnitra ČR) se provádí pomocí elektronického formuláře do datové schránky, která byla zřízena výhradně pro tento účel. Ihned po zveřejnění v registru, zašle správce registru do datové schránky, ze které mu byla smlouva zaslána, potvrzení o jejím uveřejnění. Zaslání potvrzení probíhá většinou automatizovaně.

Dopady neuveřejnění v registru

Zásadním dopadem zákona o registru smluv je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. Týká se to smluv uzavíraných po 1. 7. 2017, tj. po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv. Pro smlouvy uzavřené ve „zkušebním období“ (tj. mezi 1. 7. 2016 až 30. 6. 2017 (včetně)) tyto sankce neplatí. Jednoroční „zkušební období“ mělo smluvní strany připravit zejména na sankci neplatnosti smluv, která může mít pro obě smluvní strany zcela fatální následky.

Smlouva uzavřená po 1. 7. 2017 se musí uveřejnit do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, jinak bude zrušena od počátku. Zákon o registru smluv tak od 1. 7. 2017 sankcionuje neuveřejnění smlouvy její absolutní neplatností.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko