Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

By 28. 5. 201715 května, 2021No Comments

Společnostem, jejichž zaměstnanci často jezdí na služební cesty do zahraničí, s nimiž jsou zákonitě spojeny kromě stravného i další náklady spotřebované v zahraničí – jako nákup pohonných hmot, mýtné, jízdné ve veřejné hromadné dopravě, jízdné taxíkem, ubytování, školení apod, bychom chtěli připomenout, že je možné si zažádat o vrácení DPH, která byla zaplacená v ceně zboží a služeb v jiném členském státe Evropské unie. Zažádat lze prostřednictvím elektronické žádosti o vrácení DH při splnění konkrétních podmínek daného členského státu.

Tuto žádost lze podat nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně – konkrétně termín pro podání žádosti o vrácení DPH za kalendářní rok 2016 je do 30. září 2017. Období pro vrácení DPH činí nejvýše 1 kalendářní rok, nejméně 3 kalendářní měsíce. Výjimkou je období kratší než 3 kalendářní měsíce, a to v případě, kdy představuje zbytek kalendářního roku.

Žádost o vrácení DPH může podat:

 • Společnost, která je v období pro vrácení DPH registrována jako plátce v tuzemsku
 • Společnost, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku
 • Společnost, která nemá v jiném členském státě (v němž o vrácení DPH žádá) sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to dle pravidel daných v příslušném členském státě
 • Společnost, která v období pro vrácení DPH neuskutečňovala pouze plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet
 • Společnost, která v období pro vrácení DPH neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby ve státě vrácení daně, které se považuje za dodané nebo poskytnuté v členském státě vrácení daně (výjimku tvoří plnění podléhající režimu reverse charge)

Pro podání žádosti jsou stanoveny limitní částky DPH, kdy je možné žádost podat. Limit se vždy vztahuje k celé žádosti o vrácení DPH nikoliv k jednotlivému daňovému dokladu:

 • 400 EUR či ekvivalent této částky v příslušné národní měně pro období kratší než 1 kalendářní rok, avšak nejméně 3 kalendářní měsíce
 • 50 EUR či ekvivalent této částky v příslušné národní měně pro období 1 kalendářního roku nebo zbytek kalendářního rok
 • jednotlivé členské státy mohou mít nastaveny vlastní limitní hodnoty částek DPH, od kterých lze žádat o vrácení DPH.

Postup při podání žádosti:

 1. zažádání o přidělení přístupu do „Aplikace pro vrácení DPH z jiných členských států EU“, která je dostupná na daňovém portálu Finanční správy České republiky
 2. rozhodnutí správce daně, které správce učiní do 15 dnů ode dne obdržení žádosti
 3. poté je možné podat žádost o vrácení DPH prostřednictvím daňového portálu, přes který bude žádost i zaslána do příslušného členského státu
 4. správce daně státu vrácení doručí rozhodnutí k podané žádosti do 4 měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud si správce daně státu vrácení vyžádá doplňující informace, doručí rozhodnutí maximálně do 8 měsíců ode dne obdržení žádosti

Celkový proces o vrácení DPH z jiného členského státu je administrativně náročným procesem, doplňující údaje a informace, které si správce státu vrácení vyžádá, je většinou potřeba poskytnout v jazyce členského státu a v případě nesplnění formálních požadavků může správce daně státu vrácení žádost o vrácení DPH zamítnout.. Proto je na straně žádající společnosti vždy dobře zvážit, v jakém případě (zejména s ohledem na částku DPH, o kterou žádá) se vstoupení do tohoto procesu „vyplatí“.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko