Skip to main content

Novela zákona o dani z přidané hodnoty se dotkla i režimu MOSS, kdy ustanovení týkající se této oblasti nabyla účinnosti 27.3.2019, ale v souladu se směrnicí Rady EU 2017/2422 ho lze již aplikovat s účinností od 1.1.2019. Nejprve si zopakujme, co se skrývá pod pojmem MOSS.,

MOSS je zvláštní režim jednoho správního místa, který byl zaveden v roce 2015 v rámci zjednodušení plnění povinností k DPH pro poskytovatele vybraných služeb a označuje se také „mini one stop shop“ (z něhož plyne i uvedená zkratka).

MOSS se týká následujících služeb, které jsou poskytovány osobám nepovinným k dani (zjednodušeně, nepodnikatelům, konečným spotřebitelům):

  • elektronicky poskytované služby
  • telekomunikační služby
  • služby rozhlasového a televizního vysílání.

Zjednodušení spočívá vtom, že osoba povinná k dani, která tento režim využívá, se nemusí při poskytování výše uvedených služeb registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam danou službu poskytuje, ale své povinnosti k DPH bude plnit prostřednictvím pouze jednoho členského státu. Daňová správa tohoto členského státu pak bude provádět výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států. V České republice je pro zvláštní režim jednoho správního místa místně příslušným (správcem daně) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.

Komunikace probíhá výhradně elektronickou formou. Daňový subjekt, který si vybral ČR jako členský stát identifikace, se prostřednictvím Daňového portálu registruje k MOSS a podává jeho prostřednictvím příslušná daňová přiznání. Daň platí daňový subjekt v eurech na příslušný bankovní účet správce daně, a to bezhotovostně, přičemž k platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.

Novelou 2019 je zavedena následující výjimka ze zvláštního pravidla uvedeného v § 10i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: v případě, že poskytovatel vybraných služeb je usazen pouze v jednom členském státě a uvedené služby poskytuje v Evropské unii přeshraničně (tj. místo příjemce je v odlišném členském státě), a celková hodnota těchto přeshraničních služeb bez daně nepřekročí v příslušném a ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR (případně ekvivalent této částky v české měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017, který činí 256 530 Kč), použije se základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 zákona o DPH, tj. místo plnění se bude nacházet v tom členském státě, ve kterém má poskytovatel uvedených služeb sídlo nebo provozovnu (zjednodušeně řečeno zdaní jako by se jednalo o tuzemské plnění). Hodnota 10 000 EUR představuje souhrnnou hodnotu poskytovaných služeb do všech členských států.

Pro využití této výjimky je třeba rozlišit dvě situace:

1) poskytovatel vybraných služeb se registroval k MOSS před nabytím účinnosti novely zákona, tj. do data 26. 3. 2019

Stávající uživatelé MOSS mají možnost při splnění výše uvedených podmínek změnit místo plnění z místa spotřeby (§ 10i odst. 1 zákona o DPH) na místo, kde má osoba poskytující vybranou službu sídlo, tedy tuzemsko (§ 9 odst. 2 zákona o DPH) prostřednictvím podání žádosti o vynětí ze zvláštního režimu jednoho správního místa, kdy jako důvod vynětí uvedou „dobrovolné ukončení používání režimu“. Žádost je třeba podat na elektronickém portálu Finanční správy ČR. Tito uživatelé se mohou rovněž rozhodnout zůstat v MOSS a dále danit uvedené služby do jednotlivých členských států (tj. dle místa plnění v místě spotřeby) prostřednictvím MOSS.

Osoba povinná k dani, která si určí za místo plnění tuzemsko, může přiznávat daň z těchto plnění v tuzemsku až od data vynětí z MOSS. To znamená od začátku čtvrtletí, které následuje po čtvrtletí, v němž byla podána žádost o vynětí z MOSS.

Je třeba upozornit, že v případě podání žádosti o vynětí z MOSS z důvodu dobrovolného ukončení používání režimu se na možnost opětovné registrace do MOSS vztahuje karanténa v délce 2 kalendářních čtvrtletí. Při překročení obratu 10 000 EUR v této lhůtě je opět místo plnění v jednotlivých členských státech EU, ve kterých tak vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň z poskytnutých služeb podle tamních zákonů (většinou prostřednictvím přímé registrace k DPH v příslušných členských státech).

2) Poskytovatel vybraných služeb se registruje po nabytí účinnosti novely zákona, tj. od 27. 3. 2019

Osoby povinné k dani, které se nově registrují do MOSS po nabytí účinnosti novely zákona o DPH, podají přes portál Finanční správy přihlášku, ve které uvedou datum, kdy již byla služba podléhající zvláštnímu režimu poskytnuta. V případě, podání přihlášky do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tuto službu poskytla, bude osoba povinná k dani zaregistrována k tomuto datu. Pokud v přihlášce žádné datum poskytnutí služby uvedeno nebude, je registrace platná k 1. dni následujícího čtvrtletí po podání přihlášky.

Osoba povinná k dani je povinna uplatňovat místo plnění v jednotlivých členských státech do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla. Uživatel může požádat o vynětí z režimu MOSS, ale je dále povinen výše uvedené služby po tuto dobu zdaňovat dle zákonů přímo v jednotlivých členských státech, do kterých učinil plnění.

Jestliže se uživatel MOSS rozhodne, že (při nedosažení limitu 10 000 EUR ) požádá o vynětí z MOSS z důvodu dobrovolného ukončení používání režimu, pak je z režimu vyňat a na možnost opětovné registrace do MOSS se i v tomto případě vztahuje karanténa 2 kalendářních čtvrtletí. I zde platí povinnost v případě následného překročení limitu 10 000 EUR přiznat daň v jednotlivých členských státech, dle jejich zákonné úpravy.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko