Skip to main content

Na začátku června prošla 3.čtením novela zákona EET, jejímž hlavním obsahem je spuštění poslední vlny evidence tržeb (platná pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností a činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží resp. poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Z důvodu časového posunu je zřejmé, že původně předpokládaná základní účinnost této novely k 1.7.2019 nebude naplněna a s největší pravděpodobností dojde k její účinnosti k 1.10.2019. Pokud se tak skutečně stane, dojde k náběhu 3 a 4. fáze EET k datu 1.4.2020 ( = 1. dnem 7.kalendářního měsíce po vyhlášení).

Změny, které budou platné ke dni základní účinnosti zákona (pravděpodobně tedy k 1.10..2019)

1) omezení působnosti zákona pouze na tržby dosažené na území České republiky (doposud je totiž působnost zákona pro české daňové rezidenty celosvětově na příjmy dosažené kdekoliv ve světě)

2) účinnost trvalých výjimek z evidence tržeb, které jsou oproti očekávaní v omezenějším rozsahu – budou platné pro hluchoslepé a nevidomé osoby bez zaměstnanců, vyjmuty budou hazardní hry či dobití předplacené telekomunikační služby

3) zavedení tzv. zvláštního režimu, který by mohl být alternativou pro ty, kteří se nedočkají trvalých výjimek. Zvláštní (neboli papírový) režim budou moci využít subjekty, které splní příslušné podmínky a podají žádost o jeho povolení. Pokud bude zvláštní režim subjektu povolen, bude představovat:

 • vydávání a archivaci papírových účtenek vydaných státní správou
 • do 20.dne v měsíci následujícím po ukončení čtvrtletí podat správci daně hlášení v podobě seznamu denních tržeb, a to na tiskopisu vydaném MF
 • náležitostí účtenky budou pouze 3 – datum přijetí tržby, čas přijetí tržby a výše tržby

O zvláštní režim může požádat subjekt, který není plátcem DPH, má maximálně 2 zaměstnance a obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců před datem podání žádosti činil maximálně 600 tisíc Kč (do tohoto obratu se počítají pouze tržby v hotovosti, nezapočítávají se tržby přijaté platebními kartami). Tyto podmínky je nutné plnit po celou dobu přidělení zvláštního režimu; v případě jejich neplnění je nutné tuto skutečnost oznámit správci daně Zvláštní režim je pak zrušen rozhodnutím Finanční správy nebo je možné ukončit tento režim dobrovolně. Jedním ze způsobů dobrovolného zrušení je zaevidování první elektronické účtenky.

Žádost o povolení zvláštního režimu (o níž správce daně rozhodne do 30 dnů ode dne podání) musí obsahovat:

 • skutečnosti prokazující splnění daných podmínek
 • údaje o provozovnách, ve kterých přijímá evidované tržby, které nebyly správci daně ještě oznámeny

Rozhodnutí o povolení zvláštního režimu je účinné ode dne následujícího po dni, v němž převezme daňový subjekt blok účtenek (nejpozději však 15.dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí).

4) přeřazení vybraných plnění do 10%tní sazby DPH, a to:

 • dodání e-knih a audioknih
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné)
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné)
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,kadeřnické, kosmetické a podobné služby.
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby.

Nadále zůstává zachováno, že u dodání potravin (tedy na jídlo s sebou) se bude uplatňovat 15% sazba daně. V praxi to bude znamenat, že pokud si například pizzu objednáte s sebou, bude na ni uplatněna 15% sazba DPH, ale v případě pizzy podávané v restauraci (jako stravovací služba), se na ni bude vztahovat 10% sazba daně.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko