Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám
25. 8. 2015
Dodanění neuhrazených závazků
15. 9. 2015

Společnosti často řeší otázku, zda reklamní nebo dárkové předměty, které rozdají svým zákazníkům, mohou zařadit do daňové uznatelných nákladů z pohledu daně z příjmů. Současně s tím je třeba vyřešit i otázku daně z přidané hodnoty.

Odpověď na tuto otázku dává § 25 odst. 1) t) zákona o daních z příjmů, kde je uvedeno:

(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména:

…….

t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není předmětem spotřební daně.

Výše uvedené lze shrnout následovně. Aby byl předmět daňově uznatelný

  • musí být opatřen značkou obchodní firmy, ochrannou známkou nebo názvem propagovaného zboží či služby;
  • jednotková hodnota předmětu nesmí přesáhnout částku 500 Kč bez DPH (pokud se jedná o plátce DPH), v případě neplátce DPH je třeba částku 500 Kč uvažovat včetně DPH;
  • předmět/dárek není předmětem spotřební daně, což neplatí pro tichá vína; tiché víno je takové, které není šumivé.

Příjemce daru (fyzická osoba) nemusí z takového přijatého daru platit daň z příjmů.

Pro možnost nárokování odpočtu DPH v plné výši při pořízení takového předmětu/dárku (zákon o DPH používá termín dárek, nikoliv reklamní či propagační předmět) musí být splněno následující:

  • společnost poskytující takový předmět/dárek ho musí poskytnout v rámci své ekonomické činnosti a jeho cena nesmí přesáhnout částku 500 Kč;
  • dojde k poskytnutí obchodního vzorku bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

Obdobně platí, že pokud dojde k poskytnutí předmětu splňující výše uvedené, není nutné odvádět DPH na výstupu, neboť se nejedná o zdanitelné plnění.

Pracovníci, kteří se věnují propagaci a marketingu, by měli disponovat základními znalostmi s ohledem na daňové a účetní souvislosti jejich práce. Je pro ně určen seminář Marketing a reklama – daňové a účetní minimum.