Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Dodanění neuhrazených závazků

By 15. 9. 201515 května, 2021No Comments

S blížícím se koncem roku je třeba se dobře připravit na účetní závěrku a s tím i na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů. Jednou z oblastí, která se promítá do daňového přiznání, je i zvyšování základu daně o neuhrazené závazky (z pohledu věřitele se jedná o pohledávky), od jejichž splatnosti uběhlo 36 měsíců nebo došlo k jejich promlčení. Tato povinnost zvyšovat základ daně je v zákoně o daních z příjmů zakotvena již od roku 2008.

Od 1. 1. 2015 došlo i v této oblasti k úpravě, kdy lhůta pro dodanění neuhrazeného závazku po splatnosti je změněna z 36 měsíců na 30 měsíců od splatnosti pohledávky. Tato změna navazuje na úpravu ustanovení § 8a zákona o rezervách, která zkracuje období, po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 %, na 30 měsíců a která vychází z úpravy obecné promlčecí lhůty v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecná promlčecí lhůta činí 3 roky a podle přechodného ustanovení se nový režim použije pro pohledávky splatné po účinnosti této novely.

Jaké závazky je třeba zdaňovat (v jejich důsledku zvyšovat základ daně):

  • závazky, od jejichž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo více nebo
  • závazky, které se promlčely
  • závazky, které zanikly jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým nebo narovnáním podle zvláštního právního předpisu a nedošlo k zaúčtování ve prospěch výnosů

Existují i položky, které se za závazky pro účely zvýšení základu daně z titulu nezaplacených závazků nepovažují, a těmi jsou dohadné položky a rezervy.

Dodanění neuhrazených závazků nemá přímou vazbu na účetnictví, tzn. že závazky nezanikly a stále existují. Tyto závazky zůstávají proto nadále v účetnictví a základ daně bude zvýšen až v daňovém přiznání. Zákon neumožňuje rozložit dodanění závazků do více zdaňovacích období. Základ daně se bude v souvislosti s nezaplacenými závazky za podmínek výše uvedených zvyšovat o celkovou jmenovitou hodnotu závazku evidovaného v účetnictví. Pokud dojde v budoucnu k zaplacení (započtení) závazku, bude se základ daně naopak snižovat o hodnotu, o kterou byl v minulých obdobích základ daně zvýšen.

Více s tímto tématem se můžete seznámit na seminářích věnovaných dani z příjmů, například s lektorkou Ilonou Součkovou Daň z příjmů právnických osob – aktuálně.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko