Skip to main content

Nedávno jsem s klientem řešila prodej pozemku, který byl ve vlastnictví jeho firmy, a bylo třeba posoudit, zda tento prodej podléhá DPH či nikoliv. Pojďme se tedy na toto téma podívat trochu blíže.

Zákon o dani z přidané hodnoty přímo nedefinuje, co je pozemek. Definici najdeme v katastrálním zákoně – pozemkem se rozumí výseč zemského povrchu ohraničeného způsoby uvedenými v katastru nemovitostí; Přitom může jít o přirozené hranice nebo hranice vytvořené člověkem. Podle občanského zákoníka se za pozemek považuje takový pozemek, který je jako pozemek zapsán v katastru nemovitostí a má samostatné parcelní číslo.

Prodej pozemku je obecně předmětem daně z přidané hodnoty, a to obdobně jako je tomu u prodeje neboli (dodání) jakéhokoliv jiného zboží. Prodej pozemku ale může být i od DPH osvobozen, a to v případě, kdy jsou současně splněny dvě následující podmínky:

  1. pozemek netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí
  2. není stavebním pozemkem

ad 1) Pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí lze charakterizovat jako pozemek, který slouží k provozu takové stavby nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku. Inženýrskou sítí rozumíme zejména vodovody, kanalizace, elektrické vedení apod.

Prodej pozemku, na kterém je nějaká většinou menší stavba, ale nejedná se o stavbu „podstatnou“ pro tento pozemek – netvoří s ním funkční celek – může být od DPH také osvobozen. Jakékoliv drobné stavby nebo i stavby sloužící k ochraně nebo lepšímu využití pozemku (a můžou být i pevně spojené se zemí) neohrozí osvobození dodání pozemku, na kterém stojí. Překážkou pro osvobození není ani případné oplocení pozemku.

Ad 2) Druhou podmínkou nutnou pro osvobození prodeje od DPH je, že se nejedná o stavební pozemek.

Stavební pozemek je pozemek, na kterém:

  • má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
  1. který je nebo byl předmětem stavebních prací (či správních úkonů) za účelem zhotovení této stavby, nebo
  2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo
  • může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, nebo dle udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

V případě, kdy se bude prodávat stavební pozemek, je nutné ho zatížit DPH a tu odvést.

Vzdání se osvobození

Při prodeji pozemku, který by byl za normálních okolností od DPH osvobozen (nemůže se tedy jednat o stavební pozemek), se plátce daně může rozhodnout, že se osvobození vzdá a daň (DPH) uplatní. Tato situace je pravděpodobná, pokud se prodej realizuje mezi dvěma plátci (tj. plátcem DPH je jak prodávající, tak kupující) a kupující musí se vzdáním se osvobození souhlasit. Tento souhlas nemusí být v písemné formě, můžeme ho to jen doporučit. V této situaci pak DPH uplatníme v režimu přenesení daňové povinnosti.

Tématice se věnuje i seminář Daň z nemovitých věcí přehledně, aktuálně, prakticky

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko