Skip to main content

V červnu vláda schválila návrh zákona připraveného Ministerstvem financí (tzv. daňový balíček), kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Vypuštění návrhu na zrušení superhrubé mzdy

Původní návrh předložený ministerstvem financí obsahoval zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19, resp. 24 %. V rámci vnějšího připomínkového řízení byl z návrhu tento zásadní bod vypuštěn a ministerstvo jej hodlá prosazovat až v některém z dalších návrhů na změny v daních z příjmů a nikoliv v rámci daňového balíčku pro rok 2019.

Změny v daních z příjmů

Největší změny se dotknou zákona o daních z příjmů, kde je v návaznosti na směrnici proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) navrhováno několik opatření proti daňovým únikům, a to zejména velkých korporací a nadnárodních skupin. Jedná se například:

 • o omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA (= zisk před úroky, zdaněním a odpisy ),
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí
 • zdanění ovládaných zahraničních společností
 • stanovení pravidel proti zneužívání nesouladů daňových systémů.

Přemístění majetku do jiného státu bez změny vlastnictví, při kterém tento majetek zůstává ve vlastnictví stejného subjektu, ale budoucí příjmy z něho plynoucí budou v důsledku přemístění podléhat zdanění pouze v cílovém státě s preferenčním daňovým režimem, je relativně rozšířenou formou agresivní daňové optimalizace, která snižuje daňové příjmy veřejných rozpočtů.

Také se zavádí povinnost pro korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo zdanění nepodléhají, aby tuto výplatu oznámily správci daně. Cílem je získat a následně využít další relevantní data pro povinnou automatickou výměnu informací dle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána.

Změny v dani z přidané hodnoty

Druhou nejvýznamnější oblastí je DPH, kde změny lze shrnout následovně:

 • stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
 • úprava pojmů úplata a ekonomická činnost
 • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)
 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
 • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci
  • stávající úprava v § 44 je nahrazena novými ustanoveními (§ 46 a násl.), která v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven
  • oprava základu daně v případě reorganizace je v návaznosti na judikaturu podřazena pod úpravu základu daně podle § 42
 • úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek
  • osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)
 • úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
  • zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje

Insolvenční zákon

Daňový balíček se dotkne také mj. insolvenčního zákona (změna v návaznosti na změny v DPH a zde na novou úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, dále daňového řádu, zákona o spotřebních daních, celního zákona, zákona o Finanční správě atd.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko