Skip to main content

Jako každý rok musí osoby samostatně výdělečně činné podávat kromě přiznání k dani z příjmů (které museli podat na FÚ do 1.4.2019, pokud nemají daňového poradce pro jeho odklad do června) také přehled o příjmech a výdajích. Přehled je třeba zaslat jak příslušné správě sociálního zabezpečení, tak také zdravotní pojišťovně. Povinnost podání přehledu se vztahuje na každou OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost třeba i jen část roku. K podání přehledu slouží předepsané tiskopisy, kdy pro správu sociálního existuje jednotný formulář pro všechny osoby, u přehled zdravotní pojišťovny je třeba mít k dispozici ten „její“

Co se týká termínů, obecně platí podání do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za daný kalendářní rok, letos je to tedy nejpozději do 2. 5. 2019.Pokud daňové přiznání zpracovává za OSVČ daňový poradce (a tuto skutečnost oznámí OSVČ včas příslušné OSSZ či ZP) posunuje se termín na 1.8.2019. V případě, že finanční úřad prodloužil OSVČ lhůtu pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce či z vlastního podnětu prodloužit lhůtu pro podání přiznání zpravidla nejdéle o tři měsíce. Osoby, které daňové přiznání nemusejí podávat, byly povinny předložit Přehled nejpozději do 8. 4. 2019.

V přehledu OSVČ uvede rozdíl příjmů a výdajů, který byl součástí podaného daňového přiznání. Do výdajů není možné zahrnout platby na zdravotní, sociální, ani nemocenské pojištění ani ztrátu z podnikání z předchozích let. Dle zaslaného přehledu o zaplacených zálohách od ČSSZ a zdravotní pojišťovny se uvede i částka zaplacených záloh. Doplatky pojistného dle přehledů jsou splatné nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled podán. Obdobně jako u daňového přiznání se za termín uhrazení považuje datum, kdy peníze byly připsány na účet příslušné OSSZ, nikoliv kdy byla provedena platba. Výjimkou je platba v hotovosti na pokladně OSSZ, která se považuje za okamžitě splatnou. V souvislosti se změnou splatnosti záloh u sociálního pojištění (splatnost zálohy v aktuálním měsíci, nikoliv do 20.dne následujícího měsíce) bude letos většina OSVČ hradit vyšší doplatek na pojistném, neboť záloha zaplacená v lednu (tedy za prosinec 2018) bude již zálohou na rok 2019.

Nové zálohy na pojistné pro rok 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu,

Přehled k sociálnímu pojištění lze odeslat poštou nebo osobně doručit na podatelnu příslušné OSSZ v případě, že OSVČ vyplňuje papírový tiskopis (ten je možné si vyzvednout přímo na některé z poboček nebo vytisknout z webu ČSSZ). Přehled je možné vyplnit a odeslat také elektronicky, a to prostřednictvím služby e-Podání (lze využít v případě vlastnictví uznávaného elektronického podpisu) nebo odeslat datovou schránkou. Na ePortálu ČSSZ je k dispozici i interaktivní formulář, který pomůže jednotlivá data vyplnit a je možné využít pro pozdější tisk.

Způsoby podání přehledu na zdravotní pojišťovny (jako příklad uvádíme nejrozšířenější VZP, jinak lze zjistit na webových stránkách konkrétní pojišťovny):

  • zaslání poštou v papírové podobě, kde u VZP je třeba zaslat na centrální adresu, a to na VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 01 Jihlava (nikoliv již na konkrétní pobočku)
  • osobně, kdy formulář přehledu je k dispozici na všech pobočkách v papírové podobě nebo je možné využít interaktivní formulář z webu, který navádí a pomáhá s vyplněním
  • elektronicky přes VZP portál (VZP Point – www.vzp.cz/ekk)
  • prostřednictvím datové zprávy s ověřenou identitou podavatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

Mezi časté chyby v podání přehledu patří chybějící podpis, který je potřeba doplnit stejně jako v případě daňového přiznání. Podpis je nedílnou součástí přehledu, kterou OSVČ potvrzuje správnost vyplněných údajů.

Může se stát, že po podání přehledu OSVČ zjistí, že vyměřovací základ pro pojistné je vyšší, než který byl v přehledu uveden. Pak je povinna nejpozději do 8 dnů ode dne zjištění podat opravný přehled. V případě podání opravného přehledu je třeba dlužné pojistné uhradit do 30 dnů od jeho podání.

Sankce v podobě pokuty za nepodání přehledu jak u OSSZ tak u zdravotních pojišťoven se pohybuje v řádu deseti tisíců korun. Avšak u obou institucí platí, že nejprve podnikatele upozorní, že přehled nepodali. K pokutě přistoupí v případě, že podnikatel výzvy ignoruje a ani dodatečně přehled nepodá. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko