Skip to main content

Daňový balíček 2019 byl schválen letos v březnu v původní podobě, kdy Poslanecká sněmovna odmítla návrhy senátních změn. Ve Sbírce zákonů vyšel 27.3.2019.

Daňový balíček 2019 je souborem novelizací více předpisů, zejména daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, insolvenčního zákona, zákona o dani z hazardních her, zákona o spotřebních daních, celního zákona, daňového řádku atd. Pojďme se dnes podívat na změny týkající se DPH, které jsou účinné od 1.4.2019.

Poukazy

První změna se týká voucherů, neboli poukazů, které jsou nyní rozděleny do dvou skupin, a to na jednoúčelové a víceúčelové. U jednoúčelových je dopředu známo, k čemu jsou určeny (na jaké zboží či službu budou využity), a proto je už jejich samotné vydání okamžikem povinnosti odvést daň. Naproti tomu uplatnění jednoúčelových voucherů již není předmětem daně. Naopak při vydání víceúčelového poukazu se daň neodvádí, neboť u něho není jasné použití (na dodání jakého zboží či na poskytnutí jaké služby bude využitý, není zřejmá sazba, místo atd.), proto zde dochází k odvedení daně až v okamžiku uplatnění voucheru neboli jeho platby.

DPH u nedobytných pohledávek

DPH u nedobytných pohledávek – dle novely bude moci dodavatel provést opravu základu daně a výše daně u všech pohledávek, které jsou po splatnosti déle než 2 roky. Přičemž bude možné takto opravit základ daně maximálně do výše 10 000 Kč z jedné pohledávky (částka 10 000 Kč představuje nedoplatek a pro výpočet DPH na opravný daňový doklad je tato částka brána jako částka včetně daně). Maximální částka těchto úprav může dosáhnout 50 000 Kč ročně.

Doručení opravného daňového dokladu

Doručení opravného daňového dokladu – v současnosti je možné uplatnit v daňovém přiznání opravný daňový doklad pouze proti potvrzení jeho přijetí protistranou. Novela přináší jistou úlevu, kdy potvrzení nebude nutné, ale zakládá povinnost vynaložení dostatečného úsilí ohledně odeslání a doručení dokladu.

Úprava odpočtu

Úprava odpočtu – týká majetku, kdy je třeba dlouhodobě sledovat účel jeho použití a dle toho upravovat uplatněný odpočet na vstupu při pořízení takového majetku. Do sledování se zahrnují v současné době i technická zhodnocení provedená na majetku. Nově se do sledování budou zahrnovat také tzv. podstatné opravy realizované na majetku, za které jsou považovány opravy převyšující částku 200 tisíc Kč v jednotlivém případě. Bude tedy vhodné zejména u nemovitostí, kdy je třeba účel využití sledovat po dobu 10 let, zavést kartu oprav.

Nárok na odpočet daně při registraci

Nárok na odpočet daně při registraci – osobě povinné k dani bude při registraci umožněno uplatnit nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku pořizovaného v období 60 po sobě jdoucích měsíců před dnem, kdy se tato osoba stala plátcem. Podmínkou bude, že přijatá plnění jsou součástí pořizovaného dlouhodobého majetku do doby, než byl tento majetek uveden do používání a majetek byl uveden do používání v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců před tím, než se osoba stala plátcem daně.

Výpočet daně

Výpočet daně – v současnosti se uplatňují dva způsoby výpočtu DPH, a to tzv. výpočtem shora přes koeficient (u 21% sazby daně je koeficient 0,1736 = 21/121 a používá se v případě přijetí úplaty, kdy je známa částka včetně daně) nebo výpočtem zdola, což je procentním výpočtem dle sazby z částky bez daně. Výsledná daň se může lišit v závislosti na použitém způsobu výpočtu (s vyšší částkou plnění se zvyšují i rozdíly v částce vypočtené daně). Smyslem změny je dojít na stejnou výši daně bez ohledu použití metody výpočtu. Dle novely se bude daň vypočítávat metodou zdola, čemuž v případě přijetí úplaty odpovídá použití koeficientu 1,21. Základ daně získáme tak, že se celková částka koeficientem 1,21 (v případě 21% sazby) vydělí a daň se dopočte rozdílem z obou částek. Z důvodu zakomponování změny způsobu výpočtu do účetních software má tato změna v přechodných ustanovení 6-ti měsíční odklad.

DPH u nájmu nemovitosti

DPH u nájmu nemovitosti – krátkodobý pronájem (do 48h) zůstává beze změny, ten vždy podléhá zdanění. Změna proběhne u dlouhodobého nájmu, který je již nyní v režimu osvobození od daně bez nároku na odpočet, ale pronajímatel má volbu, pokud poskytuje pronájem plátci DPH, nájem zdanit. Novinka se týká konkrétně dlouhodobého nájmu nemovitosti k bydlení. Zde bude nově povinnost použít režim osvobození vždy v případě, kdy bude nájemník v nemovitosti vedle bydlení uskutečňovat i ekonomickou činnost. Mezi tyto nemovitosti patří rodinné domy, byty a stavby, které alespoň z 60% tvoří obytné prostory. Tato změna by však měla být účinná až od roku 2021.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko