Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

By 24. 4. 201715 května, 2021No Comments

Blíží se začátek května, tedy je období, kdy musí osoby samostatně výdělečně činné podat příslušné správě sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. Týká se to každé OSVČ, která alespoň po část roku 2016 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Přehledy je třeba podat na předepsaných tiskopisech – ty je možné stáhnout na webových stránkách, ať už správy sociálního zabezpečení nebo příslušné zdravotní pojišťovny, pod kterou OSVČ spadá.

Termíny pro podání přehledů za rok 2016

 • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2017, pro přehled na zdravotní pojišťovny platí termín do 3.5.2017
 • pokud daňové přiznání zpracovává za OSVČ daňový poradce (tuto skutečnost musí doložit nejpozději do 30. 4. 2017), posunuje se termín na 1. 8. 2017, pro přehled na zdravotní pojišťovny až na 3. 8. 2017
 • v případě, že finanční úřad prodloužil OSVČ lhůtu pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty.

Způsoby vyplnění a podání přehledu správě sociálního zabezpečení

 • doručení v papírové podobě příslušné OSSZ – na jednotlivých pracovištích OSSZ je možné si příslušný tiskopis vyzvednout nebo je možné si ho vytisknout z webu ČSSZ, jak jsme již psali výše
 • vyplnění interaktivního formuláře v elektronické podobě, který je také k dispozici na ePortálu ČSSZ a který je možné vytisknout a následně doručit na příslušnou OSSZ,
 • vyplnění interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, kdy dojde k jeho odeslání přes veřejné rozhraní pro e– Podání (je možné využít v případě vlastnictví uznávaného elektronického podpisu)
 • vyplnění interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, který bude odeslán datovou schránkou OSVČ do datové schránky e – Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk),

Způsoby podání přehledu na zdravotní pojišťovny

Jako příklad uvádíme nejrozšířenější VZP:

 • zaslání poštou v papírové podobě, kde u VZP je doporučeno zaslat na novou centrální adresu, a to VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 01 Jihlava
 • elektronicky přes VZP portál nebo e-podatelnu, k čemuž je však třeba mít s pojišťovnou uzavřenu smlouvu (dodatek) o využívání zabezpečené elektronické komunikace a také vlastnit certifikát pro přístup
 • prostřednictvím datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají přehled na zdravotní pojišťovnu do 8. dubna následujícího roku. V letošním roce bylo třeba podat přehled o 10. 4. 2017, neboť 8.duben připadal na sobotu.

K elektronickému podání přehledu na ostatní zdravotní pojišťovny můžeme uvést, že už u nás není zdravotní pojišťovna, která by neumožňovala elektronické podání přehledů. Liší se ale v nárocích, co je pro elektronické podání potřeba. Konkrétní informace je tedy třeba zjistit si u té „své“ zdravotní pojišťovny.

Než bude vyplněný formulář přehledu příjmů a výdajů podán na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu, je třeba zkontrolovat, zda je ze strany OSVČ podepsán. Podpis je nedílnou součástí přehledu, kterým OSVČ stejně jako v případě daňového přiznání k dani z příjmů potvrzuje správnost vyplněných údajů.

Doplatky dle přehledů a platba zálohy v nové aktualizované výši

Pokud je potřeba doplatit pojistné za rok 2016 vyplývající z přehledu příjmů a výdajů za celý rok 2016, musí ho OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém podala nebo měla povinnost podat přehled.

Novou výši záloh vypočtenou podle daňového základu za předchozí rok, tedy za rok 2016, platí OSVČ od měsíce podání přehledu. Podá-li tedy přehled v dubnu 2017, za měsíc duben již platí novou výši zálohy – ta je u sociálního pojištění splatná do 20. dne následujícího měsíce, tedy nejpozději do 20.5.2017, v případě zdravotního pojištění do 8. dne následujícího měsíce, což je v letošním roce do 9.5.2017. Pokud je vypočtený vyměřovací základ nižší než základ minimální, platí se jak u sociálního tak zdravotního pojištění zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro rok 2017.

Minimální výše záloh se liší podle toho, zda jde o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V případě hlavní činnosti činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2.061 Kč měsíčně, pro zdravotního pojištění je minimální záloha na rok 2017 stanovena ve výši 1.906 Kč měsíčně. V případě vedlejší činnosti OSVČ je měsíční záloha na důchodové pojištění 825 Kč, pokud daňový základ OSVČ dosáhl v roce 2016 určené rozhodné částky (64.813 Kč) nebo se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2017.

Pro zdravotní pojištění platí, že minimální vyměřovací základ a tím i minimální výše měsíční zálohy neplatí pro OSVČ:

 • která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance
 • za kterou je plátcem pojistného stát
 • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
 • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Podání opravného přehledu

Pokud po podání přehledu OSVČ zjistí, že vyměřovací základ pro pojistné je vyšší, než který byl na přehledu uveden, musí nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný přehled. V něm se mimo jiné musí uvést i důvod předložení opravného přehledu, nová výše daňového základu a nová výše vyměřovacího základu. Rozdíl mezi výší pojistného, které OSVČ uhradila nebo měla uhradit na podkladě řádně podaného přehledu, a novou výší pojistného, je povinna uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán opravný přehled. Nová výše měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh platí od kalendářního měsíce, v němž OSVČ opravný přehled podala nebo měla podat.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko