Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení – GFŘ D-29

By 18. 4. 201715 května, 2021No Comments

V březnu letošního roku byl novelizován pokyn GFŘ D-29, který vstoupil v platnost v červenci loňského roku a týká se prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Jeho novelou došlo k dalšímu rozšíření možností o úplné nebo částečné prominutí udělených sankcí za nepodání kontrolního hlášení.

Jedna z úlev je umožněna plátcům DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení, a vznikla jim povinnost uhradit některou z pevných pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč nebo 50 000 Kč. Tito plátci mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí dvou pokut, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout maximálně jednu pokutu.

V současné době je možné podle tohoto pokynu prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení např. v situaci, kdy povinnost nebyla splněna v případě nepříznivého zdravotního stavu či živelní pohromy. Březnová novelizace pokynu je v podstatě výsledkem tlaku veřejnosti a také reakcí na dosavadní praktické dopady sankčního systému kontrolního hlášení. Výsledkem tak je jeho rozšíření o další ospravedlnitelné důvody k prominutí sankcí.

Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné:

  • prominout pokutu 50 000 Kč, pokud se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní
  • prominout pokutu ve výši 30 000 Kč, pokud plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu u od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení.

V novelizaci pokynu se také odrazilo rozhodnutí Ústavního soudu ohledně doručování písemností prostřednictvím emailu, což se týká zejména osob, které nemají zřízenou datovou schránku a uvedou do kontrolního hlášení pro komunikaci emailovou adresu. Dle novely pouhé odeslání písemnosti emailem již neznamená její doručení. Jako důvod bylo uvedeno, že veřejnou datovou síť nelze považovat za zcela spolehlivou, proto se výzva nemusí do dispozice plátce vůbec dostat anebo se k ní dostane s určitým časovým odstupem.

Podrobné informace ohledně rozsahu ospravedlnitelných důvodů, podání žádosti a postupů v řízení o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení najdete v aktualizovaném pokynu GFŘ na webových stránkách Finanční správy. Můžeme ho shrnout, že i když se finanční správa na jedné straně snažila udělat vstřícný krok s dalšími možnostmi pro prominutí penále, na straně druhé vytvořila pro podání a vyřízení žádosti dosti složitý a administrativně náročný postup, který se skládá z několika fází. Správce daně nejprve posuzuje, zda subjekt splnil základní podmínky, následně zkoumá, zda existoval ospravedlnitelný důvod, kterému přiřadí procentuální ohodnocení (to může dle okolností být 50, 70, 90 nebo 100 %). V závěrečném kroku testuje subjekt, zda plní své povinností ve správě daní. Výsledná částka sankce může být snížena tak, že i přes naplnění ospravedlnitelného důvodu dojde k zamítnutí žádosti. Je tedy na zvážení každého plátce, zda se mu podání žádosti o prominutí penále „vyplatí“. Navíc má finanční správa na vyřízení žádosti celých 6 měsíců, což celý proces značně prodlužuje.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko