Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Přehled o příjmech a výdajích

By 12. 4. 201615 května, 2021No Comments

Poté, co podnikatelé – fyzické osoby podali přiznání k dani z příjmů za rok 2015 (tuto povinnost měli do 1. 4. 2016), čeká na ně další povinnost. A tou je podání přehledů o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2015 samostatně výdělečně činná (i jen po část roku). Přehledy musí být podány nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, v letošním roce je to tedy do 2. května 2016. Výjimku samozřejmě mají osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce (o této skutečnosti je ale třeba informovat příslušnou sociální správu a příslušnou zdravotní pojišťovnu nejpozději do 30. dubna 2016). U nich se termín pro podání přehledů posouvá na 1. srpna 2016 (přiznání budou podávat do 1. 7. 2016).

Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na základě ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Zdravotní pojišťovně je poplatník povinen podat přehled o příjmech a výdajích podle § 24 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podnikatel podává tento přehled té zdravotní pojišťovně, u které byl v roce 2015 pojištěn.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, podává přehled České správě sociálního zabezpečení nejpozději do 1. srpna 2016. Zde je třeba upozornit na rozdílné datum povinného podání přehledu zdravotní pojišťovně, kdy OSVČ nemající povinnost podat daňové přiznání za rok 2015, musí podat přehled již do 8. dubna 2016.

Doplatky pojistného

Od roku 2012 je lhůta pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění shodná. Doplatky pojistného zdravotním pojišťovnám i Okresní správě sociálního zabezpečení je nutné zaplatit nejpozději do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích. Pokud poplatník podá přehled až 2. května 2016, doplatek vyplývající z přehledu je splatný 10. května 2016.

Pokuty a penále

Pokud poplatník nepodá přehled o příjmech a výdajích ve stanoveném termínu, může mu Správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. V případě opětovného porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Zdravotní pojišťovna může za zpoždění s podáním udělit pokutu až do výše 50 000 Kč. Jestliže poplatník nezaplatí ve stanovené lhůtě doplatky pojistného nebo je zaplatí v nižší částce, bude mu vyměřeno penále ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Způsob podání přehledů

Podání přehledů je možné buď klasickou „papírovou“ cestou nebo elektronicky. Původně měla být elektronická komunikace se Správou sociálního zabezpečení povinná již od 1.1.2014, avšak došlo k udělení výjimky. Elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři se tím stala v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, mohou stále zasílat v papírové formě.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko