Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Elektronická evidence tržeb

By 25. 4. 201615 května, 2021No Comments

Dne 13. 4. 2016 vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016 Sb. zákon o evidenci tržeb. Oproti původnímu návrhu koalice odložila spuštění první etapy EET (u ubytovacích a stravovacích služeb) a ke spuštění dojde 1. prosince 2016, kdy tento zákon nabude účinnosti.

Spolu se zákonem o elektronické evidenci tržeb byl přijat také doprovodný zákon č. 113/2016, který např.:

 • zavádí slevu na dani z příjmů fyzických osob až 5 tis. Kč (při splnění určité minimální výše dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů) pro poplatníka, který v daném období poprvé zaeviduje tržby podle zákona o EET
 • snižuje sazbu DPH ze současných 21 % na 15 % u stravovacích služeb (k 1. 12. 2016)

Cílem nového zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je podle ministra financí Andreje Babiše omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, které je dnes rozděleno na podnikatele, kteří daně platí, a ty, kteří je neplatí. Do státní pokladny by opatření zavedená novým zákonem měla po zapojení všech odvětví podnikání přinést až 18 miliard korun ročně.

Evidenci tržeb bude podléhat velice široký okruh tržeb přijímaných v hotovosti (včetně platebních karet, stravenek atd.). U osob samostatně výdělečně činných půjde v podstatě o všechny příjmy z jejich běžného podnikání – výjimka je stanovena pro:

 • příjmy, které nejsou předmětem daně (např. u komisního prodeje nebude předmětem evidence celá tržba, ale jen provize komisionáře)
 • nahodilé příjmy (příjem z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý – např. příjem z nahodilého prodeje majetku zařazeného do obchodního majetku, inkaso pojistného plnění vztahujícího se k obchodnímu majetku)
 • příjmy zdaněné srážkovou daní (autorské honoráře za příspěvky do novin a časopisů apod. do 10 tis. Kč měsíčně).

Na jiné příjmy fyzických osob než z podnikání nebude povinná evidence dopadat – z režimu zákona o EET jsou například vyjmuty příjmy z pronájmu.

U poplatníka daně z příjmů právnických osob bude povinná evidence dopadat na všechny příjmy z podnikání, pokud se nejedná o příjem, který

 • není předmětem daně z příjmů (s obdobnými problémy jako u fyzických osob)
 • je nahodilý (stejně jako u fyzických jde příjem z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý)
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • podléhá dani ze samostatného základu daně nebo
 • je z jiné činnosti než podnikání.

Zavedení elektronické evidence tržeb je rozděleno na 4 základní etapy:

 • 1. etapa: od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017- EET budou podléhat pouze tržby z ubytovacích a stravovacích služeb
 • 2. etapa: od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018 – EET budou podléhat kromě tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb také tržby z velkoobchodu a maloobchodu
 • 3. etapa: od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 – EET budou podléhat tržby ostatních skupin podnikatelů kromě některých vybraných řemesel a vybraných výrobních činností a služeb

4. etapa: od 1. 6. 2018 – EET budou podléhat tržby ze všech činností.

Podnikatel/poplatník, na kterého se vztahuje povinnost evidence, je povinen:

 • požádat správce daně o autentizační údaje, tj. zaregistrovat se do systému EET (o údaje lze žádat od 1. 9. 2016)
 • pořídit si zařízení pro elektronickou evidenci tržeb včetně zajištění přístupu na internet
 • v okamžiku tržby odeslat finanční správě datovou zprávu s údaji o této tržbě
 • vyčkat na obdržení tzv. fiskálního identifikačního kódu konkrétní transakce
 • vydat účtenku s tímto kódem identifikujícím konkrétní transakci (při výpadku spojení bude moci podnikatel vydat účtenku i bez unikátního kódu a povinné údaje bude muset odeslat ihned po obnovení připojení, nejpozději však do 48 hodin).

Zákazník bude moci si na základě obdržené účtenky následně ověřit, zda mu nebyla vydána falešná účtenka, tedy zda byla konkrétní platba doopravdy zaevidována v systému EET. Ministerstvo financí původně navrhovalo povinnost zákazníka převzít účtenku. Z tohoto požadavku však ministerstvo ustoupilo a z návrhu zákona tuto povinnost vypustilo. Bude tedy na zákazníkovi, zda účtenku bude či nebude požadovat. Pokud ji požadovat nebude, zákon tím neporuší.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko