Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Nespolehlivý plátce

By 20. 7. 201515 května, 2021No Comments

Označení nespolehlivý plátce získá takový plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Nespolehlivý plátce DPH je pro nás jako odběratele rizikový tím, že v případě, kdy od něho odebereme zboží či službu, automaticky budeme ručit za DPH, kterou má odvést finančnímu úřadu. V praxi to znamená, že pokud náš dodavatel neodvede DPH ze svých plnění, budeme mít povinnost tuto daň zaplatit my, pokud byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců.

Na stránkách finanční správy funguje registr nespolehlivých plátců, který je průběžně doplňován, proto je třeba průběžně kontrolovat, zda se náš dodavatel nestal nespolehlivým plátcem. Další údaj, který je třeba v registru zjišťovat (vždy před platbou faktury dodavateli), zda bankovní účet dodavatele je zde zveřejněný. Pokud zaplatíme zcela nebo i jen zčásti na jiný než zveřejněný účet, budeme ručit za odvod jeho DPH z našeho plnění finančnímu úřadu. Toto se týká plateb nad 540 tis. Kč (do 30.11.2014 to bylo přes 700 tisíc Kč).

Kontrolu spolehlivosti plátce a kontrolu registrovaných účtů provádí automaticky většina ekonomických systémů a účetních programů, takže nám zabraní uhradit fakturu na neregistrovaný účet, resp. nás upozorní na nespolehlivost plátce při souvisejících operacích (založení dodavatele, vystavení objednávky, zápis faktury, příprava příkazu k úhradě…).

Podmínky, kdy se plátce stane nespolehlivým:

 • DPH vyměřena podle pomůcek a výsledná daňová povinnost činí 500 000,- Kč a více
 • daň byla stanovena pomocí pomůcek opakovaně (= min. za 2 zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích)
 • po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích je evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši 500.000,- Kč
 • došlo ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru DPH; plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, jejichž důsledkem bylo neuznání plátcem deklarovaného nároku na odpočet, který byl v důsledku porušení povinností snížen správcem daně minimálně o 500.000,- Kč a související vyměřená/doměřená daň nebyla zcela uhrazena
 • došlo k ohrožení veřejného zájmu – plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo opakovaně (=alespoň za 2 zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích) za důsledek vyměření daně podle pomůcek nebo došlo k doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani
 • neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně
 • plátce opakovaně (=alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících), ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo v náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodá daňové přiznání či výpis z evidence pro daňové účely
 • tzv. nekontaktnost subjektu = nereagování na výzvy a nedoložení požadovaných informací/součinnosti
 • plátce nepodá opakovaně (= 2x v období 12ti měsíců bez řádného odůvodnění) povinná podání na DPH ani na základě výzvy správce daně
 • plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH (a plátce ani ve lhůtě stanovené správcem daně nedoplnil, neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla, které je pro účely daně z přidané hodnoty vymezeno v zákoně o DPH (zaměřeno na virtuální společnosti)
 • Nespolehlivý plátce je v kombinaci s institutem ručení za nezaplacenou daň jedním z nástrojů boje s daňovými úniky a podvody v oblasti DPH. Cílem daňové správy je udržovat relativně stabilní inkaso DPH, odbourat nekalou cenovou konkurenci na trhu a nerovné podmínky pro podnikání. Službu by měl plnit nejen úředníkům státní správy, ale zejména spolehlivým plátcům DPH.
 • Správce daně musí v případě rozhodování, zda se firma stane nespolehlivým plátce, zohlednit následující skutečnosti:
 • posuzuje kritéria (závažná porušení) definovaná v Informaci GFŘ
 • bere v úvahu všechny jemu známé a doložené objektivní okolnosti hodné zvláštního zřetele (například: nezaviněná tíseň subjektu, živelné pohromy, nemožnost poskytnutí včasné součinnosti z objektivních, neúčelově založených překážek)
 • institut by neměl postihovat „běžné“ plátce, kteří se dopustili pouze neúmyslného pochybení
 • u nedoplatků by měl správce daně zohlednit případně povolené posečkání úhrady daně

Správce daně by měl plátce DPH posuzovat individuálně a zohlednit všechny faktory, které by mohly pochybení způsobit. Rozhodnutí vydá správce daně a je proti němu možné odvolání (do 15 dnů od dne doručení), které má zpravidla odkladný účinek a které lze soudně přezkoumat.

Pokud je plátce označen jako nespolehlivý, tak kromě trestu v podobě ztráty důvěry odběratelů bude potrestán i povinností přejít ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období, a to od následujícího kalendářního čtvrtletí poté, kdy se stal nespolehlivým plátcem.

Statut nespolehlivého plátce lze po nápravě zrušit, žádost o zrušení může poplatník podat po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci původního rozhodnutí. Správce daně žádosti vyhoví a rozhodne, že již plátce není nespolehlivým plátcem, pokud plátce po dobu 1 roku závažným způsobem neporušil své povinnosti vztahující se ke správě daně. Pokud plátce naopak nesplní výše zmíněnou podmínku, správce daně žádost zamítne. Plátce pak může podat žádost znovu resp. opakovaně, vždy ale nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl původní resp. předchozí žádost.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko