Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Nejčastější chyby v přiznání k dani z příjmů u fyzických osob

By 27. 3. 201715 května, 2021No Comments

Blíží se datum 3. dubna 2017, tedy termín, do kterého je třeba podat přiznání k dani z příjmů. Připomeňme si, že kromě podnikatelů musí podat přiznání i zaměstnanci, kteří kromě svého zaměstnání vykonávají také podnikatelskou činnost nebo mají i jiné druhy příjmů, kterým jsou např. příjmy z pronájmu či z kapitálového majetku. Pokud nemá poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti dle §6, kdy pro rok 2016 může využít zjednodušený pouze dvoustránkový formulář přiznání, musí vyplnit „plnou“ verzi přiznání. S tou může být spojeno určité riziko chyb. Jaké chyby to mohou být?

1) Chyba v uplatněných odpočtech a slevách

  • Zde bývá nejčastějším nedostatkem, že se poplatníci snaží uplatnit zvýhodnění, na která nemají nárok, nebo je uplatňují v nesprávné výši. Příkladem je výše zvýhodnění vyplývající ze smlouvy z penzijního připojištění, kdy je možné si snížit základ daně maximálně o 12 000 Kč. Pro uplatnění této maximální výše daňové úlevy je třeba naspořit ale vyšší částku. Platí zde, že od celkové naspořené částky se odečte právě částka ve výši 12 000 Kč a až tento rozdíl je možné v přiznání uplatnit. Častou chybou je, že si poplatníci od základu daně odčítají celou naspořenou částku uvedenou na potvrzení od pojišťovny, což je samozřejmě špatně.
  • U životního pojištění se stává, že poplatníci se snaží uplatnit odpočty i ze smlouvy, která nesplňuje zákonné podmínky pro uplatnění odpočtu. Snížení daňového základu je možné pouze v případě, že výběr prostředků je umožněn nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a zároveň také nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let. Současně musí platit, že smlouva neumožňuje průběžný výběr.
  • Úroky z úvěru na bydlení – zde se chybuje v tom, že poplatníci se snaží uplatnit odpočty úroků z úvěrů na nemovitost, kterou v daném roce prodali a tudíž k poslednímu dni roku, za který se sestavuje přiznání, nebyly již jejími vlastníky. Tím však nesplňují zákonné podmínky odpočtu.

2) Chybějící přílohy

  • Pro případy uplatnění odčitatelných položek v daňovém přiznání platí, že tyto uvedené skutečnosti je potřeba doložit příslušnou přílohou, tj. případě penzijního či životního pojištění potvrzením o naspořených/uhrazených částkách v rámci daného roku, u úroků z úvěru na bydlení potvrzením o zaplacených úrocích. V případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti se často zapomíná na doložení potvrzení druhého z poplatníků (manžela nebo manželky) nebo jeho čestného prohlášení, že daňové zvýhodnění v daném roce neuplatňuje. Zde platí, že daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z manželů. Pokud poplatník podá přiznání bez povinných příloh, vyzve ho finanční úřad k nápravě. V případě této chyby nevyměřuje finanční úřad žádné sankce, Pouze se může stát, že pokud poplatník žádá o vrácení přeplatku na dani, může dojít ze strany finančního úřadu ke zdržení se zasláním částky poplatníkovi do doby, než budou přílohy doplněny a přiznání bude kompletní.

3) Administrativní náležitosti

  • Nejčastější administrativní chybou bývá opomenutí podpisu, kterým poplatník potvrzuje úplnost a správnost vyplněného přiznání. I mně samotné se před několika lety „povedlo“ podpis zapomenout a doplnění jsem musela realizovat návštěvou finančního úřadu a dopodepsáním. Pokud si tedy tyto cesty na FÚ chcete ušetřit, nezapomeňte se pod přiznání podepsat.

4) Nedodržení termínu pro odevzdání daňového přiznání

  • Spousta poplatníků bohužel odkládá zpracování přiznání na poslední chvíli a nakonec nestihnou termín dodržet a podat přiznání včas. Pokud se tak stane, mohou využít lhůty následujících 5 pracovních dní po řádném termínu, během nichž mohou přiznání podat a také uhradit případnou daň vyplývající z přiznání. Pokud stihnout splnit tuto náhradní lhůtu, nečeká je žádný postih. V případě, kdy tuto náhradní lhůtu nevyužijí, bude jim vyměřena pokuta ve výši 0,05% ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýš však 5% stanovené daně.
  • V případě, kdy si poplatník uvědomuje, že by přiznání nestihl podat včas v termínu do 3. dubna, může využít služeb daňového poradce, který na základě plné moci za něj přiznání podá. Potom se lhůta prodlužuje o 3 měsíce, a termín pro podání daňového přiznání se pak posouvá na 3. července 2017. Podepsaná plná moc na daňového poradce však musí být správci daně doručena nejpozději 3. dubna 2017.
Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko