Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Institut nespolehlivé osoby

By 15. 3. 201715 května, 2021No Comments

Jednou ze změn obsažených v daňovém balíčku, který vejde v účinnost 1. dubna 2017, je novinka v zákoně o dani z přidané hodnoty, kterou se zavádí institut tzv. nespolehlivé osoby.

Připomeňme si existující institut nespolehlivého plátce, který byl zaveden novelou zákona o DPH počínaje 1. lednem 2013, kdy nespolehlivým plátcem DPH se stává takový plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti ve vztahu ke správě daně.

Zavedení tohoto institutu je alternativním postihem ke zrušení registrace u plátců, kteří závažným způsobem poruší své povinnosti v oblasti DPH, ale kterým z důvodu jejich obratu převyšujícího 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nelze zrušit registraci k DPH, tzn. týká se povinných plátců DPH. Tito plátci zůstávají i nadále plátci daně, ale je jim přidělen zvláštní status. Sankční povahu má již samotné označení „nespolehlivý plátce“, neboť tento údaj se zveřejňuje a každý si může ověřit, zda daný plátce je nebo není takto označen. Dalšími sankčními účinky, které jsou s tímto označením spojené, je povinné měsíční zdaňovací období dle ustanovení § 99 a 99a zákona o DPH a skutečnost, že osoba, která přijímá zdanitelná plnění od nespolehlivého plátce, ručí za nezaplacenou daň z tohoto přijatého plnění dle ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH.

Jako doplnění k výše uvedenému paragrafu zákona o DPH týkajícího se institutu nespolehlivého plátce byla vydána Generálním finančním ředitelstvím informace s přesnou definicí, kdo bude jako nespolehlivý plátce označen. Uveďme si alespoň pár příkladů z tohoto upřesnění – nespolehlivým plátcem se stane plátce, který:

  • porušil své zákonem stanovené povinnosti, jejichž důsledkem bylo vyměření daně podle pomůcek a tato daň činila alespoň 500 000 Kč
  • který je podezřelý z provádění nebo z účasti na podvodu
  • který dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH celkem více než 500 000 Kč atd.

Více detailů z této informace GFŘ naleznete v našem dřívějším článku nazvaném Nespolehlivý plátce.

Cílem zavedení nového institutu nespolehlivé osoby je zabránit situacím, kdy byl plátce daně označen za nespolehlivého a následně účelově zrušil svoji registraci plátce. Tím se tzv. očistil, a poté se opět zaregistroval jako plátce, samozřejmě již bez „nálepky nespolehlivosti“.

Obecně za nespolehlivou osobu může správce daně označit jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, a to i tu, která není plátcem DPH, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH jako je tomu u nespolehlivého plátce. Tento nový institut se bude vztahovat nejen na povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, ale taktéž povinnosti dle daňového řádu. O nespolehlivosti osoby rozhodne správce daně rozhodnutím. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem. Stejně jako v případě nespolehlivého plátce bude s největší pravděpodobností vydána ze strany GFŘ podrobná informace, ve které bude upřesněno, kdo bude jako nespolehlivá osoba označen. Obdobně jako v případě nespolehlivého plátce vznikne také seznam nespolehlivých osob, přičemž důsledky obchodování s těmito osobami budou podobné.

Závěrem lze říci, že každý subjekt by měl věnovat zvýšenou pozornost výběru svých obchodních partnerů a kontrolovat si, zda nejsou v registru vedeni jako nespolehliví plátci DPH, anebo nově od 1. 4. 2017 jako nespolehlivé osoby. V případě uzavření obchodu s nespolehlivou osobou je hrozbou nejen ručení pro případ neodvedené daně, ale i automatické zahrnutí subjektu do možných podvodných řetězců.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko