Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Aktivace a změna stavu zásob vytvořených vlastní činností

By 5. 10. 201615 května, 2021No Comments

Rok 2016 znamená pro účtování a vykazování změn o stavu zásob a aktivace nové postupy. Ty se dotýkají zejména výrobních firem a firem účtujících o nedokončené výrobě.

Dle novelizovaného ustanovení § 25 zákona o účetnictví, který se věnuje oceňování zásob, se vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.

Do přímých nákladů se zahrnuje:

  • pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů
  • a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou či jinou činností.

Oceňování řeší i vyhláška 500/2002 Sb, kde se v § 49 uvádí, že zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, kterou si stanoví účetní jednotka. Do vlastních nákladů se zahrnují zejména přímé náklady, ale mohou také zahrnovat poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, které lze jednoznačně a příčinně přiřadit danému výkonu. Do těchto přímo přiřaditelných nákladů však nepatří náklady na prodej.

Dle postupů platných pro rok 2016 musí tedy účetní jednotka postupovat při tvorbě kalkulace dle výše uvedených pravidel a u mnoha účetních jednotek to tak znamená přehodnocení metodiky tvorby kalkulace výroby a také nastavení nových souvisejících procesů. Novým procesem je hlavně určit, jaká část režijních nákladů bude tvořit součást ceny zásob, resp. jak budou tyto náklady sledovány a dále přiřazovány jednotlivým úkonům.

Změna v ocenění výše uvedeným způsobem je považována za změnu účetní metody, proto u této změny mělo proběhnout přecenění zásob k 31. 12. 2015 novou metodou. O změně metody účetní jednotka bude účtovat standardním způsobem, tedy významné rozdíly budou proúčtovány k 1. 1. 2016 na účet 425 – Jiný výsledek hospodaření minulých let a nevýznamné rozdíly budou promítnuty do hospodářského výsledku běžného účetního období, tedy do nákladů či výnosů.

Změna v účtování zásob

Do konce roku 2015 se o změně stavu zásob vytvořených vlastní činností účtovalo jako o výnosech na účty skupiny 61 – Změna zásob vlastní činnosti. Novelou vyhlášky se tyto účty ruší a zavádí se nový nákladový účet v rámci účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Podle novelizovaných účetních standardů se nově o zásobách vlastní činnosti účtuje v případě metody A následovně:

  • v průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti současně se souvztažným zápisem ve prospěch nově zavedených účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
  • při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti

V případě metody B jsou to následující postupy:

  • v průběhu účetního období se v účtové skupině 12 – Zásoby vlastní činnosti neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu či jinou činnost se běžně účtují na příslušných nákladových účtech
  • při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob zaúčtované na příslušných účtech účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti převedou na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace a stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Změna účtování z výnosového účtu účtové skupiny 61 a 62 na nákladový účet účtové skupiny 58 se samozřejmě promítne i do výkazu zisku a ztráty. V nové struktuře výkazu zisku a ztráty se bude změna zásob vlastní činnosti vykazovat na řádku B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−), kde se tedy projeví přírůstky a úbytky zásob vlastní činnosti. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1, tedy položka C.I.Zásoby

Aktivace zásob bude ve výkazu zisku a ztráty uvedena v položce C. Aktivace, která bude mít zápornou hodnotu. V této položce se účtuje o snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností), nebo na vrub příslušného účtu účtových skupin 11 – Materiál, 13 – Zboží nebo 50 – Spotřebované nákupy (v případě zásob vytvořených vlastní činností).

V souvislosti s novou strukturou výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že změna zásob vlastní činnosti bude mít vliv také na obrat dle zákona o účetnictví, podle něhož se za roční úhrn čistého obratu rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy. Do konce roku 2015 se sem zahrnovala i nedokončená výroba, která v roce 2016 již obrat neovlivní a ovlivní naopak celkovou výši nákladů.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko