Skip to main content

Poskytnutí služebního auta, které je možné využívat i k soukromým účelům, je pro zaměstnance velmi oblíbeným benefitem. Nezáleží, zda je vozidlo zaměstnavatele v jeho vlastnictví, nebo je pořízeno formou finančního leasingu či je vypůjčené; všechna tato vozidla může zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytnout l soukromému využití. Pojďme se podívat, co je třeba vzít při jeho poskytnutí v úvahu, a to zejména z pohledu DPH a daně z příjmů.

Daň z příjmů

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně k používání motorové vozidlo pro soukromé účely, vzniká mu nepeněžní příjem, který je definován jako částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Přitom není rozhodující, zda zaměstnanec auto skutečně k soukromým účelům použije nebo nepoužije, ale zda takové auto k soukromým účelům k dispozici má.

Vstupní cenou vozidla se rozumí vstupní cena uvedená v § 29 zákona o daních z příjmů, tedy vstupní cena, kterou použijeme při ocenění automobilu pro účely daňového odepisování. Pokud ale ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro tyto účely se o tuto daň vstupní cena zvýší, a to i u plátců DPH. Není podstatné, zda si nárok na DPH uplatnil v plné nebo krácené výši, nebo neuplatnil vůbec. Jde-li o najaté vozidlo nebo vozidlo pořízené formou finančního leasingu, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Vstupní cenu i zde zvyšujeme o DPH, pokud není zahrnuta. Nesmíme zapomenout, že zaměstnavatel musí za zaměstnance i z nepeněžního příjmu odvést sociální a zdravotní pojistné.

Nepeněžní příjem není nákladem zaměstnavatele, o této částce žádným způsobem neúčtujeme. Je to opravdu jen částka, která zvyšuje „základnu“ pro výpočet daně a pojištění.

DPH

Pokud je vozidlo v majetku firmy využíváno pro osobní účely, je třeba dle toho korigovat i uplatňovaný odpočet při jeho pořízení. Plátce může uplatnit odpočet pouze v poměrné výši, přičemž poměr by měl odpovídat plánovanému využití pro služebních účely versus pro soukromé účely. Tento poměr je možné stanovit kvalifikovaným odhadem, kdy můžeme zjednodušeně říct, že pokud na počátku odhadujeme, že auto bude z 80% využíváno pro služební účely a z 20% pro soukromé účely je možné nárokovat DPH při pořízení ve výši 80% (odpovídá služebnímu využití)

Po skončení kalendářního roku, kdy si plátce uplatnil odpočet, zohlední skutečný podíl používání automobilu pro ekonomickou činnost a pro soukromé účely (např. na základě knihy jízd a počtu ujetých km). Pokud se odchyluje původní odhad od skutečnosti o více než 10 %, výše uplatněného odpočtu se opraví.

  • Je-li částka kladná (nárok na odpočet si plátce zvyšuje), je oprávněn výši odpočtu opravit
  • Je-li částka záporná (nárok na odpočet má být nižší), je povinen výši odpočtu opravit.

Opravu plátce provede v posledním zdaňovacím období, a to přes úpravu odpočtu dle § 78 a § 78a zákona o DPH. Tato úprava odpočtu se promítne do ř. 60

Sledování změn ve využití vozidla na služební a soukromé účely je povinen plátce sledovat po dobu 5 let (počínaje rokem uplatnění odpočtu při pořízení). Obdobná situace je i v případě, kdy na počátku nebylo v plánu soukromé využití vozidla a situace se během následujících 5 let změní. Pak také musí provést úpravu původně uplatněného odpočtu. Změny se posuzují za každý kalendářní rok samostatně v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně; opět se porovnává se skutečným stavem (dle knihy jízd, počtu ujetých km,..).

Pohonné hmoty

Je zřejmé, že pohonné hmoty spotřebované pro soukromé účely, nemohou být zahrnuty do daňových nákladů zaměstnavatele, tyto náklady by měl hradit zaměstnanec. V praxi je obvyklý následující postup:

  • PHM hradí zaměstnavatel a to v plné výši s plným odpočtem DPH
  • Zaměstnavatel provádí na měsíční bázi vyúčtování PHM pro soukromé účely
  • PHM, které byly spotřebovány pro soukromé účely jsou předepsány k úhradě zaměstnanci (zdanitelný výnos s odvodem DPH)

V případě úplatného poskytnutí vozidla i k soukromým účelům je situace zcela jiná. Pokud zaměstnanec za půjčení vozidla zaměstnavateli zaplatí příslušnou úhradu, jeho příjem se o 1 % vstupní ceny vozidla nezvyšuje. Částka, kterou za půjčení auta zaměstnanec zaměstnavateli hradí, by měla být vypočtena tak, aby odpovídala skutečnosti. Například podle spotřeby a ostatních nákladů na provoz vozidla na 1 km a počtu ujetých kilometrů.

Další informace na seminářích věnovaných cestovním náhradám.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko