Skip to main content

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů je za námi, ale pro osoby samostatně výdělečně činné je tu ještě jedna povinnost. Tou je podání přehledu o Příjmech a výdajích, který je třeba zaslat jak příslušné správě sociálního zabezpečení, tak také zdravotní pojišťovně. Přehled musí podat každá OSVČ, která alespoň po část roku 2017 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Podání je třeba provést prostřednictvím předepsaných tiskopisů, které jsou k dispozici na webových stránkách (ať už správy sociálního zabezpečení nebo příslušné zdravotní pojišťovny, pod kterou konkrétní OSVČ spadá).

Termíny pro podání

 • obecně je to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok, tj. letos je to nejpozději do 2. 5. 2018, pro přehled na zdravotní pojišťovny platí termín do 3.5.2018
 • pokud daňové přiznání zpracovává za OSVČ daňový poradce (což musí doložit nejpozději do 30. 4. 2018), posunuje se termín na 1. 8. 2018; v případě přehledu na zdravotní pojišťovny až na 2.8.2018
 • v případě, že finanční úřad prodloužil OSVČ lhůtu pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce či z vlastního podnětu prodloužit lhůtu pro podání přiznání zpravidla nejdéle o tři měsíce
 • osoby, které daňové přiznání nemusejí podávat, jsou povinny předložit Přehled nejpozději do 9. 4. 2018

Způsoby vyplnění a podání přehledu správě sociálního zabezpečení

 • doručení v papírové podobě příslušné OSSZ – na jednotlivých pracovištích OSSZ je možné si příslušný tiskopis vyzvednout nebo je možné si ho vytisknout z webu ČSSZ
 • vyplnění interaktivního formuláře v elektronické podobě, který je také k dispozici na ePortálu ČSSZ a který je možné vytisknout a následně doručit na příslušnou OSSZ,
 • vyplnění interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, kdy dojde k jeho odeslání přes veřejné rozhraní pro e – Podání (je možné využít v případě vlastnictví uznávaného elektronického podpisu)
 • vyplnění interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, který bude odeslán datovou schránkou OSVČ do datové schránky e – Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk)

Způsoby podání přehledu na zdravotní pojišťovny

(jako příklad uvádíme nejrozšířenější VZP)

 • zaslání poštou v papírové podobě, kde u VZP je třeba zaslat na novou centrální adresu (nikoliv již na konkrétní pobočku VZP), a to na VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 01 Jihlava
 • elektronicky přes VZP portál (VZP Point – www.vzp.cz/ekk) nebo e-podatelnu, k čemuž je však třeba mít s pojišťovnou uzavřenu smlouvu (dodatek) o využívání zabezpečené elektronické komunikace a také vlastnit certifikát pro přístup
 • prostřednictvím datové zprávy s ověřenou identitou podavatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

Před podáním přehledu doporučujeme zkontrolovat jeho podepsání, neboť podpis je nedílnou součástí přehledu a jím OSVČ (stejně jako v případě daňového přiznání k dani z příjmů) potvrzuje správnost vyplněných údajů.

Doplatky dle přehledů

Doplatky pojistného dle přehledů za rok 2017 jsou splatné nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled podán. Pokud po podání přehledu OSVČ zjistí, že vyměřovací základ pro pojistné je vyšší, než který byl v přehledu uveden, musí nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný přehled. V případě podání opravného přehledu je třeba dlužné pojistné uhradit do 30 dnů od jeho podání.

Platby záloh

Novou výši záloh vypočtenou podle daňového základu za předchozí rok platí OSVČ od měsíce podání přehledu. Konkrétně – pokud bude přehled podán v dubnu 2018, znamená to, že za měsíc duben již platí novou výši zálohy. Ta je u sociálního pojištění splatná do 20. dne následujícího měsíce, nejpozději tedy do 20.5.2018, v případě zdravotního pojištění do 8. dne následujícího měsíce, tedy do do 9.5.2018. Pokud je vypočtený vyměřovací základ nižší než základ minimální, platí se jak u sociálního tak zdravotního pojištění zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro rok 2018.

Minimální výše záloh

(liší se podle toho, zda OSVČ vykonává hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost):

 1. u hlavní činnosti činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 189 Kč měsíčně, pro zdravotního pojištění je minimální záloha na rok 2018 stanovena ve výši 2 024 Kč měsíčně.
 2. u vedlejší činnosti je měsíční záloha na důchodové pojištění 876 Kč, pokud daňový základ OSVČ dosáhl v roce 2017 určené rozhodné částky (71 950 Kč) nebo se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2018.

Pro zdravotního pojištění platí, že minimální vyměřovací základ a tím i minimální výše měsíční zálohy neplatí pro OSVČ:

 • která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance
 • za kterou je plátcem pojistného stát
 • s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
 • která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko