Skip to main content

Hlavní roli pro stanovení povinnosti k plátcovství daně z přidané hodnoty hraje obrat. Proto je důležité vědět, jak se správně zjišťuje, a co se do této veličiny zahrnuje.

Pro účely DPH je obrat definován jako souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:

a) zdanitelná plnění (= plnění, která jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozena)

b) plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (např. dodání zboží do jiného členského státu, vývoz zboží apod.)

c) plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně (finanční, penzijní a pojišťovací činnosti nebo dodání a nájem nemovité věci)

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. Pro úplnost, co je úplata: jedná se o částku v peněžních prostředcích nebo hodnotu nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně. Podstatný je okamžik, kdy je plnění uskutečněné, nikoliv okamžik zaplacení za plnění. Z toho je zřejmé, že zálohy se do obratu nepočítají, neboť je to platba před uskutečněním zdanitelného plnění.

V paragrafu 6 zákona o DPH najdeme, kdo se stává plátcem daně. Tím se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Osoba povinná k dani se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Přihlášku k registraci je třeba podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení uvedené hranice obratu. Je potřeba podotknout, že plátcem se daná osoba stává vždy ve výše uvedeném okamžiku bez ohledu na to, zda přihlášku skutečně podá či nepodá.

S výší obratu souvisí také zdaňovací období, zda bude měsíční či čtvrtletní. Nový plátce DPH se automaticky stává měsíčním plátcem; v případě, kdy se chce stát plátcem čtvrtletním, může o tuto změnu zažádat nejdříve ve druhém kalendářním roce po roce registrace a musí splnit následující podmínky:

  • za předcházející kalendářní rok nepřesáhl obrat 10 000 000 Kč,
  • není nespolehlivým plátcem ani není skupinou,
  • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce ledna příslušného roku (nejlépe přímo na formuláři přiznání k DPH za poslední období předcházejícího roku).

Správce daně může zrušit registraci plátce, jehož obrat nepřesáhl za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000 Kč. O zrušení plátcovství k DPH může požádat plátce za stejných podmínek.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko