Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Pohledávky

By 7. 8. 201515 května, 2021No Comments

Podnikatelé provozují podnikatelskou činnost (poskytují nejrůznější služby, prodávají zboží,…) za účelem dosahování zisku. V souvislosti s dosahováním výnosů či příjmů, bez nichž se tvorba zisku neobejde, vystavují faktury, na jejichž základě vznikají pohledávky. Pohledávky tedy vznikají dodáním výrobků, zboží či služeb zákazníkům/odběratelům, kdy vystavená faktura představuje výnos účetní jednotky. Plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat ještě DPH a zúčtovat ji jako závazek vůči finančnímu úřadu.

Pojem pohledávka je možné také definovat jako nárok účetní jednotky na úhradu peněžní částky od dlužníka; účetní jednotka vystupuje v roli věřitele.

Členění pohledávek

V účetních jednotkách vznikají pohledávky z různých důvodů a o jejich vzniku se také odlišně účtuje. Z účetního hlediska rozlišujeme pohledávky, které jsou při svém vzniku účtovány:

1) do výnosů – například pohledávky vzniklé z:

 • o obchodního styku – pohledávky vyplývající z předmětu činnosti účetní jednotky,
 • o prodeje majetku,
 • o smluvních sankcí,
 • o náhrady škody, apod.

2) rozvahově – například z titulu:

 • poskytnutých záloh,
 • půjčených peněz,
 • pohledávek vůči státu či institucím povinného pojištění, apod.

Z jiného pohledu dělíme pohledávky na:

 • vlastní, o nichž bylo při jejich vzniku účtováno přímo v naší účetní jednotce,
 • nakoupené, které vznikly v jiné účetní jednotce a naše účetní jednotka si je nakoupila.

Ocenění pohledávek

Pohledávky se v účetnictví oceňují následovně:

 • vlastní pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou,
 • nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.

V účetní a daňové terminologii se dále vyskytuje pojem „rozvahová hodnota“ pohledávky, což je jmenovitá hodnota či pořizovací cena pohledávky snížená o přijaté platby.

Příklady účtování pohledávek

a. poskytnutá záloha na služby/materiál MD 314 / D221

b. vystavená faktura za prodej služeb MD 311 / D 602, D 343

c. vystavená faktura za prodej zboží MD 311 / D 604, D 343

d. vystavená faktura za smluvní úroky z prodlení MD 311 / D 644

e. předpis náhrady škody MD 378 / D 648

Více informací k pohledávkám, tvorbě opravných daňových položek (zejména k odlišnostem zákonných opravných položek od účetních), možnostem odpisu pohledávek atd. se dozvíte na našem semináři Pohledávky – účetní a daňové problémy s lektorem Jiřím Jindrákem.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko