Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

By 21. 3. 201615 května, 2021No Comments

Od 1.ledna 2015 platí pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob povinnost oznamovat správci daně skutečnost, že obdrželi příjmy přesahující částku 5 mil. Kč, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Tato povinnost se týká poprvé příjmů získaných ve zdaňovacím období roku 2015 a nalezneme ji v ustanovení § 38v zákona o daních z příjmů. Jedná se zejména o dary, dědictví, výhry v loteriích nebo příjmy z prodeje movitých věcí či cenných papírů. Osvobození od daně z příjmů fyzických osob jsou uvedena v § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a § 10 odst. 3 zákona o daních příjmů. Příjmy osvobozené se do daňového přiznání neuvádí a z tohoto titulu se daňové přiznání nepodává.

Částka každého takového jednotlivého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat se nemusí jen příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí.

Oznámení bylo možné podávat již v průběhu roku 2015. Nejzazší termín pro podání Oznámení o osvobozených příjmech, přijatých v roce 2015, je totožný s termínem pro podání daňového přiznání, tj. 1. duben 2016. Tato lhůta platí i pro poplatníky, kteří povinnost podávat daňové přiznání vůbec nemají. V případě plné moci, udělené daňovému poradci pro podání daňového přiznání, je Oznámení možné podat v prodloužené lhůtě, tj. do 1. července 2016.

Ačkoli je lhůta pro podání Oznámení vázána na lhůtu pro podání daňového přiznání, jedná se o samostatné podání, které nemá vazbu na daňové přiznání. Jinak řečeno, povinnost podat Oznámení mají všechny osoby, které ve zdaňovacím období nabyly osvobozený příjem, bez ohledu na to, zda podávají či nepodávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Oznámení o osvobozených příjmech nemá předepsaný tiskopis, lze však využít nepovinný tiskopis, zveřejněný na internetových stránkách Finanční správy. Pokud jde o příjem plynoucí do společného jmění manželů, bude stačit, když tuto skutečnost oznámí správci daně pouze jeden z manželů.

V oznámení je třeba uvést:

  • výši příjmu,
  • popis okolností nabytí příjmu,
  • datum, kdy příjem vznikl (např. v případě dědictví je tímto datem až datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví)

Oznámení lze podat na finanční úřad elektronicky (datovou zprávou), papírově (osobně nebo poštou), anebo ústně do protokolu.

Za nepodání oznámení hrozí následující sankce:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte, aniž byste k tomu byli vyzváni,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte v náhradní lhůtě poté, co jste k tomu byli vyzváni, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplníte tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

O povinnosti platit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu rozhodne správně daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě. Správce daně může zcela nebo částečně prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko